รายวิชา LW447(47) กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ (Law on International Organization)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ส่วนที่1_บทที่1 : วิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่1_บทที่2 : ความหมาย ลักษณะและประเภทขององค์การ
  ส่วนที่1_ บทที่3 : การก่อตั้งและสถานภาพทางกฎหมายขององค์การ
  ส่วนที่2 _บทที่1 : องค์กรหลักขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่2_บทที่2 : สมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่2_บทที่3 : บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่2_บทที่4 : ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่3_บทที่1 : ประวัติการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
  ส่วนที่3_บทที่2 : กฎบัตรสหประชาชาติ
  ่วนที่3_บทที่3 : โครงสร้างขององค์การสหประชาชาติ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ส่วนที่1_บทที่1 : วิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่1_บทที่2 : ความหมาย ลักษณะและประเภทขององค์การ
  ส่วนที่1_ บทที่3 : การก่อตั้งและสถานภาพทางกฎหมายขององค์การ
  ส่วนที่2 _บทที่1 : องค์กรหลักขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่2_บทที่2 : สมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่2_บทที่3 : บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่2_บทที่4 : ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่3_บทที่1 : ประวัติการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
  ส่วนที่3_บทที่2 : กฎบัตรสหประชาชาติ
  ่วนที่3_บทที่3 : โครงสร้างขององค์การสหประชาชาติ
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม