รายวิชา LW401 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม (Labour and Social Security Law)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ภาค1 บทที่1 : วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน
  ภาค1 บทที่2 : การบริหารแรงงาน
  ภาค1 บทที่3 : ปัญหาอุปสรรคในการบริหารแรงงาน
  ภาค1 บทที่4 : การบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(1)
  ภาค1 บทที่4 : การบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(2)
  ภาค2 บทที่1 : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ภาค2 บทที่2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(1)
  ภาค2 บทที่2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(2)
  ภาค2 บทที่2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(3)
  ภาค2 บทที่2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(4)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(1)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(2)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(3)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(4)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(5)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(6)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(7)
  ภาค2 บทที่4 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533(1)
  ภาค2 บทที่4 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533(2)
  ภาค2 บทที่4 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533(3)
  ภาค2 บทที่4 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533(4)
  ภาค2 บทที่5 : พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
  ภาค2 บทที่6 : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ภาค1 บทที่1 : วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน
  ภาค1 บทที่2 : การบริหารแรงงาน
  ภาค1 บทที่3 : ปัญหาอุปสรรคในการบริหารแรงงาน
  ภาค1 บทที่4 : การบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(1)
  ภาค1 บทที่4 : การบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(2)
  ภาค2 บทที่1 : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ภาค2 บทที่2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(1)
  ภาค2 บทที่2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(2)
  ภาค2 บทที่2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(3)
  ภาค2 บทที่2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541(4)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(1)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(2)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(3)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(4)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(5)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(6)
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518(7)
  ภาค2 บทที่4 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533(1)
  ภาค2 บทที่4 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533(2)
  ภาค2 บทที่4 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533(3)
  ภาค2 บทที่4 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533(4)
  ภาค2 บทที่5 : พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
  ภาค2 บทที่6 : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522