รายวิชา LW440(48113) อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (CRIMINOLOGY AND PENOLOGY)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  หมวดที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา
  หมวดที่2 : สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา
  หมวดที่3 : สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  หมวดที่4 : การป้องกันและสถิติอาชญากรรม
  หมวดที่5 : ทัณฑวิทยาและการลงโทษ
  หมวดที่6 : หน้าที่และความรับผิดชอบของเรือนจำและทัณฑสถาน
  หมวดที่7 : การใช้มาตราการอื่อนแทนโทษจำคุก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก : Supplement
  หมวดที่1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา
  หมวดที่2 : สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยา
  หมวดที่3 : สาเหตุของอาชญากรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  หมวดที่4 : การป้องกันและสถิติอาชญากรรม
  หมวดที่5 : ทัณฑวิทยาและการลงโทษ
  หมวดที่6 : หน้าที่และความรับผิดชอบของเรือนจำและทัณฑสถาน
  หมวดที่7 : การใช้มาตราการอื่อนแทนโทษจำคุก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก : Supplement