รายวิชา LW310(48) คำอธิบายเรียงมาตราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท (Civil and Commercial Code (Partnerships and Companies))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  หมวด1 : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด2 : ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์
  หมวด2 : ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยตนเอง
  หมวด2 : ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
  หมวด2 : ส่วนที่ 4 การเลิกและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หมวด2 : ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หมวด2 : ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน
  หมวด3 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  หมวด4 : ส่วนที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัดางหุ้นส่วนจำกัด
  หมวด4 : ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
  หมวด4 : ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด
  หมวด4 : ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี
  หมวด4 : ส่วนที่ 5 การตรวจงานของบริษัท
  หมวด4 : ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน
  หมวด4 : ส่วนที่ 7 หุ้นกู้
  หมวด4 : ส่วนที่ 8 การเลิกบริษัท
  หมวด4 : ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน
  หมวด4 : ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว
  หมวด4 : ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  หมวดที่5 : การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  หมวด1 : บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  หมวด2 : ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์
  หมวด2 : ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยตนเอง
  หมวด2 : ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
  หมวด2 : ส่วนที่ 4 การเลิกและการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หมวด2 : ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
  หมวด2 : ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน
  หมวด3 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  หมวด4 : ส่วนที่ 1 สภาพและการจัดตั้งบริษัทจำกัดางหุ้นส่วนจำกัด
  หมวด4 : ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
  หมวด4 : ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด
  หมวด4 : ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี
  หมวด4 : ส่วนที่ 5 การตรวจงานของบริษัท
  หมวด4 : ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและการลดทุน
  หมวด4 : ส่วนที่ 7 หุ้นกู้
  หมวด4 : ส่วนที่ 8 การเลิกบริษัท
  หมวด4 : ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน
  หมวด4 : ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว
  หมวด4 : ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  หมวดที่5 : การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัด