รายวิชา LW451(48) กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล (The International Law Of The Sea)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ภาคที่1 : บทที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายทะเล
  ภาคที่1 : บทที่ 2 บทบาทของสหประชาติและกฎหมายทางทะเล
  ภาคที่2 : บทที่ 1 น่านน้ำภายใน (Internal Waters)
  ภาคที่2 : บทที่ 2 ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea)
  ภาคที่3 : บทที่ 1 เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone)
  ภาคที่4 : บทที่ 1 ทะเลหลวง (High Sea)
  ภาคที่5 : บทที่ 1 ปัญหาสภาพแวดล้อมในทะเล
  ภาคที่5 : บทที่ 2 มาตการในการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในทะเล
  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำนำ : Introduction-1
  คำนำ : Introduction-2
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ภาคที่1 : บทที่ 1 วิวัฒนาการของกฎหมายทะเล
  ภาคที่1 : บทที่ 2 บทบาทของสหประชาติและกฎหมายทางทะเล
  ภาคที่2 : บทที่ 1 น่านน้ำภายใน (Internal Waters)
  ภาคที่2 : บทที่ 2 ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea)
  ภาคที่3 : บทที่ 1 เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone)
  ภาคที่4 : บทที่ 1 ทะเลหลวง (High Sea)
  ภาคที่5 : บทที่ 1 ปัญหาสภาพแวดล้อมในทะเล
  ภาคที่5 : บทที่ 2 มาตการในการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมในทะเล
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  คำนำ : Introduction-1
  คำนำ : Introduction-2
  บรรณานุกรม