รายวิชา LW417(47015) คำอธิบายกฎหมายเกียวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (Law on Administration of State Affairs)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  หมวดที่1 : ความทั่วไป
  หมวดที่2 : ประวัติและหลักทั่วไปในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  หมวดที่3 : กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย
  หมวดที่3 : บททั่วไปว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543
  หมวดที่3 : การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  หมวดที่3 : การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
  หมวดที่3: การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  หมวดที่3 : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  หมวดที่4 : วิวัฒนาการบริหารงานบุคคลของไทยและกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก : Supplement
  หมวดที่1 : ความทั่วไป
  หมวดที่2 : ประวัติและหลักทั่วไปในการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  หมวดที่3 : กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไทย
  หมวดที่3 : บททั่วไปว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543
  หมวดที่3 : การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  หมวดที่3 : การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
  หมวดที่3: การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  หมวดที่3 : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  หมวดที่4 : วิวัฒนาการบริหารงานบุคคลของไทยและกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือน
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก : Supplement