รายวิชา LW401(47) กฎหมายแรงงานและประกันสังคม (Labour and Social Security Law)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ภาค1 บทที่1 : วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน
  ภาค1 บทที่2 : การบริหารแรงงาน
  ภาค2 บทที่1 : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ภาค2 บทที่2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
  ภาค2 บทที่4 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
  ภาค2 บทที่5 : พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
  ภาค2 บทที่6 : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ภาค1 บทที่1 : วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน
  ภาค1 บทที่2 : การบริหารแรงงาน
  ภาค2 บทที่1 : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  ภาค2 บทที่2 : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
  ภาค2 บทที่3 : พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
  ภาค2 บทที่4 : พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
  ภาค2 บทที่5 : พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
  ภาค2 บทที่6 : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
  ภาคผนวก