รายวิชา LW213(48) กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด (CIVIL AND COMMERCIAL CODE : BILLS AND CURRENT ACCOUNT)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  บทที่ 2 ตั๋วแลกเงิน
  บทที่ 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  บทที่ 4 เช็ค
  บทที่ 5 อายุตวาม
  บทที่ 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
  บทที่ 2 ตั๋วแลกเงิน
  บทที่ 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  บทที่ 4 เช็ค
  บทที่ 5 อายุตวาม
  บทที่ 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกลัก และตั๋วเงินหาย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม