รายวิชา LW461(H)(48) กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (Law on Administrative Procedure and Liability for the Wrongful Acts of officials)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 แนวคิดและควาสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 3 คำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 4 เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
  บทที่ 5 คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง
  บทที่ 6 การพิจารณาทางปกครอง
  บทที่ 7 ผลบังคับและการสิ้นผลบังคับของคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 8 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 9 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 10 การบังคับทางกครอง
  บทที่ 11 ระยะเวลาและอายุความ
  บทที่ 1 หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
  บทที่ 2 ขอบเขตทางการบังคับใช้พระราชัญญัติความรับผิดทางละเมิด
  บทที่ 3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ
  บทที่ 4 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นวิธีบัญญัติ
  บทที่ 5 ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
  แนวคำถามและธงคำตอบ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 แนวคิดและควาสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่ 3 คำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 4 เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
  บทที่ 5 คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง
  บทที่ 6 การพิจารณาทางปกครอง
  บทที่ 7 ผลบังคับและการสิ้นผลบังคับของคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 8 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 9 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
  บทที่ 10 การบังคับทางกครอง
  บทที่ 11 ระยะเวลาและอายุความ
  บทที่ 1 หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
  บทที่ 2 ขอบเขตทางการบังคับใช้พระราชัญญัติความรับผิดทางละเมิด
  บทที่ 3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ
  บทที่ 4 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นวิธีบัญญัติ
  บทที่ 5 ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
  แนวคำถามและธงคำตอบ
  บรรณานุกรม