รายวิชา LW421 กฎหมายรัฐสภา (Parliamentary Law)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : วิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภา
  บทที่2 : รูปแบบของรัฐสภา
  บทที่3 : อำนาจหน้าที่ในการจัดทำกฏหมาย
  บทที่4 : อำนาจหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหาร
  บทที่5 : อำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบและอำนาจหน้าที่อื่น
  บทที่6 : องค์กรภายในของรัฐสภา
  บทที่7 : ข้อบังคับของรัฐสภา
  ภาคผนวก : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2534
  ภาคผนวก : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540
  ภาคผนวก : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540...(ต่อ)
  ภาคผนวก : บทความแปลเรื่อง
  ภาคผนวก : ประเมินความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและ...
  ภาคผนวก : ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2541 และ...
  ภาคผนวก : ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2541 และ...(ต่อ)
  ภาคผนวก : ตัวอย่างแบบทดสอบและแนวคำตอบ...
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : วิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐสภา
  บทที่2 : รูปแบบของรัฐสภา
  บทที่3 : อำนาจหน้าที่ในการจัดทำกฏหมาย
  บทที่4 : อำนาจหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายบริหาร
  บทที่5 : อำนาจหน้าที่ให้ความเห็นชอบและอำนาจหน้าที่อื่น
  บทที่6 : องค์กรภายในของรัฐสภา
  บทที่7 : ข้อบังคับของรัฐสภา
  ภาคผนวก : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2534
  ภาคผนวก : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540
  ภาคผนวก : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540...(ต่อ)
  ภาคผนวก : บทความแปลเรื่อง
  ภาคผนวก : ประเมินความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและ...
  ภาคผนวก : ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2541 และ...
  ภาคผนวก : ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2541 และ...(ต่อ)
  ภาคผนวก : ตัวอย่างแบบทดสอบและแนวคำตอบ...
  บรรณานุกรม