รายวิชา LW312(48) กฏหมายปกครอง (Administrative Law)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ความเบื้องต้น
  บทที่1 : หลักการที่เป็นรากฐานของกฏหมายปกครอง
  บทที่2 : การจัดองค์กรของรัฐ
  บทที่3 : บุคลากรของรัฐ
  บทที่4 : การกระทำทางปกครอง
  บทที่ 5 : การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ความเบื้องต้น
  บทที่1 : หลักการที่เป็นรากฐานของกฏหมายปกครอง
  บทที่2 : การจัดองค์กรของรัฐ
  บทที่3 : บุคลากรของรัฐ
  บทที่4 : การกระทำทางปกครอง
  บทที่ 5 : การควบคุมการใช้อำนาจขององค์กรของรัฐฝ่ายบริหาร