รายวิชา LW208(48) กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ (Law of Tort, Management of Affairs Without Mandate Undue Enrichment)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ภาค1 บทที่1 : ประวัติกฏหมายละเมิด
  ภาค1 บทที่2 : ขอบเขตของกฎหมายละเมิด
  ภาค1 บทที่3 : การทำละเมิดและความผิดเพื่อละเมิด
  ภาค1 บทที่4 : ความรับผิดทางอาญาและความผิดเพื่อละเมิด
  ภาค1 บทที่5 : ความรับผิดทางละเมิดและความผิดทางอาญา
  ภาค2 บทที่1 : หลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยความรับผิดเพื่อละเมิด
  ภาค2 บทที่2 : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง
  ภาค2 บทที่3 : หมิ่นประมาททางแพ่ง
  ภาค2 บทที่4 : การกระทำละเมิดร่วมกัน
  ภาค2 บทที่5 : ความรับผิดของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทำของ
  ภาค2 บทที่6 : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้อื่น
  ภาค2 บทที่7 : ความรับผิดเพื่อละเมิดกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดทางทรัพย์
  ภาค2 บทที่8 : การพิพากษาคดีละเมิด
  ภาค3 บทที่1 : บททั่วไปเรื่องค่าสินไหมทดแทน
  ภาค3 บทที่2 : ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่มีความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
  ภาค3 บทที่3 : ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่มีความเสียหายแก่ชีวิต
  ภาค3 บทที่4 : ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่มีความเสียต่อร่างกายหรืออนามัย
  ภาค3 บทที่5 : ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่เสรีภาพและชื่อเสียง
  ภาค3 บทที่6 : ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่มีผู้เสียหายมีส่วนผิดอยู่ด้วย
  ภาค4 บทที่1 : นิรโทษกรรม (บททั่วไป)
  ภาค4 บทที่2 : การป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมาย (มาตรา 449)
  ภาค4 บทที่3 : การทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน (มาตรา 449)
  ภาค4 บทที่4 : การทำลายทรัพย์สินเพื่อป้องกันภัยฉุกเฉิน (มาตรา 450)
  ภาค4 บทที่5 : การป้องกันให้สมตามสิทธิ (มาตรา 451)
  ภาค4 บทที่6 : การจับหรือยึดสัตว์ หรือฆ่าสัตว์ที่เข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์(มาตรา 449)
  ภาค5 บทที่1 : อายุความ(บททั่วไป)
  ภาค5 บทที่2 : อายุความฟ้องร้อยเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิด
  ภาค5 บทที่3 : อายุความฟ้องเรียกทรัพย์หรือให้ราคาแทนการคืนทรัพย์
  ภาค5 บทที่4 : อายุความฟ้องเรียกค่าเสียหายจากมูลละเมิดซึ่งมีความผิดอาญารวมอยู่ด้วย
  ภาค6 บทที่1 : การจัดการงานนอกสั่ง (บททั่วไป)
  ภาค6 บทที่2 : ลักษณะของการจัดการงานนอกสั่ง
  ภาค6 บทที่3 : หน้าที่ของผู้จัดการงานนอกสั่ง
  ภาค6 บทที่4 : ความรับผิดของการจัดการงานนอกสั่ง
  ภาค7 บทที่1 : ลาภมิควรได้ (บททั่วไป)
  ภาค7 บทที่ 2 : ลักษณะของลาภมิควรได้
  ภาค7 บทที่ 3 : บทบัญญัติตัดสิทธิ์ในการรับคืนทรัพย์ฐานลาภมิควรได้
  ภาค7 บทที่ 4 : การรับคืนทรัพย์ฐานลาภมิควรได้
  ภาค7 บทที่ 5 : อายุความ
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ภาค1 บทที่1 : ประวัติกฏหมายละเมิด
  ภาค1 บทที่2 : ขอบเขตของกฎหมายละเมิด
  ภาค1 บทที่3 : การทำละเมิดและความผิดเพื่อละเมิด
  ภาค1 บทที่4 : ความรับผิดทางอาญาและความผิดเพื่อละเมิด
  ภาค1 บทที่5 : ความรับผิดทางละเมิดและความผิดทางอาญา
  ภาค2 บทที่1 : หลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยความรับผิดเพื่อละเมิด
  ภาค2 บทที่2 : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง
  ภาค2 บทที่3 : หมิ่นประมาททางแพ่ง
  ภาค2 บทที่4 : การกระทำละเมิดร่วมกัน
  ภาค2 บทที่5 : ความรับผิดของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทำของ
  ภาค2 บทที่6 : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้อื่น
  ภาค2 บทที่7 : ความรับผิดเพื่อละเมิดกรณีที่มีความเสียหายอันเกิดทางทรัพย์
  ภาค2 บทที่8 : การพิพากษาคดีละเมิด
  ภาค3 บทที่1 : บททั่วไปเรื่องค่าสินไหมทดแทน
  ภาค3 บทที่2 : ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่มีความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
  ภาค3 บทที่3 : ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่มีความเสียหายแก่ชีวิต
  ภาค3 บทที่4 : ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่มีความเสียต่อร่างกายหรืออนามัย
  ภาค3 บทที่5 : ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่เสรีภาพและชื่อเสียง
  ภาค3 บทที่6 : ค่าสินไหมทดแทนกรณีที่มีผู้เสียหายมีส่วนผิดอยู่ด้วย
  ภาค4 บทที่1 : นิรโทษกรรม (บททั่วไป)
  ภาค4 บทที่2 : การป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมาย (มาตรา 449)
  ภาค4 บทที่3 : การทำตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน (มาตรา 449)
  ภาค4 บทที่4 : การทำลายทรัพย์สินเพื่อป้องกันภัยฉุกเฉิน (มาตรา 450)
  ภาค4 บทที่5 : การป้องกันให้สมตามสิทธิ (มาตรา 451)
  ภาค4 บทที่6 : การจับหรือยึดสัตว์ หรือฆ่าสัตว์ที่เข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์(มาตรา 449)
  ภาค5 บทที่1 : อายุความ(บททั่วไป)
  ภาค5 บทที่2 : อายุความฟ้องร้อยเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิด
  ภาค5 บทที่3 : อายุความฟ้องเรียกทรัพย์หรือให้ราคาแทนการคืนทรัพย์
  ภาค5 บทที่4 : อายุความฟ้องเรียกค่าเสียหายจากมูลละเมิดซึ่งมีความผิดอาญารวมอยู่ด้วย
  ภาค6 บทที่1 : การจัดการงานนอกสั่ง (บททั่วไป)
  ภาค6 บทที่2 : ลักษณะของการจัดการงานนอกสั่ง
  ภาค6 บทที่3 : หน้าที่ของผู้จัดการงานนอกสั่ง
  ภาค6 บทที่4 : ความรับผิดของการจัดการงานนอกสั่ง
  ภาค7 บทที่1 : ลาภมิควรได้ (บททั่วไป)
  ภาค7 บทที่ 2 : ลักษณะของลาภมิควรได้
  ภาค7 บทที่ 3 : บทบัญญัติตัดสิทธิ์ในการรับคืนทรัพย์ฐานลาภมิควรได้
  ภาค7 บทที่ 4 : การรับคืนทรัพย์ฐานลาภมิควรได้
  ภาค7 บทที่ 5 : อายุความ
  บรรณานุกรม