รายวิชา LW446 สิทธิมนุษยชน (Humen Rights)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ที่มาของสิทธิมนุษยชน
  บทที่3 : การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
  บทที่4 : สิทธิมนุษยชนก้าวสู่ความเป็นระหว่างประเทศ
  บทที่5 : ความขัดแย้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  บทที่6 : การคุ้มครองระหว่างประเทศโดยกฎบัตรสหประชาชาติ
  บทที่7 : การจัดทำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่8 : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่9 : กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
  บทที่10 : การทำให้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่11 : สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ
  บทที่12 : การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  บทที่13 : การส่งเสริมให้เคารพสิทธิมนุษยชน
  บทที่14 : ประเทศไทยกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  ภาคผนวก ก : กฎบัตรสหประชาชาติ
  ภาคผนวก ข : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  ภาคผนวก ค : กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
  ภาคผนวก ง : กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ...
  ภาคผนวก จ : พิธีสารเลือกรับแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วย...
  ภาคผนวก ฉ : พิธีสารเลือกรับ ฉบับที่สอง แห่งกติการะหว่างประเทศ
  ภาคผนวก ช : รายชื่ออนุสัญญาและข้อแนะของ
  ภาคผนวก ซ : International Human Right
  ภาคผนวก ฌ : ข้อสงวนใน
  ภาคผนวก ญ : ข้อสงวนใน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ที่มาของสิทธิมนุษยชน
  บทที่3 : การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
  บทที่4 : สิทธิมนุษยชนก้าวสู่ความเป็นระหว่างประเทศ
  บทที่5 : ความขัดแย้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  บทที่6 : การคุ้มครองระหว่างประเทศโดยกฎบัตรสหประชาชาติ
  บทที่7 : การจัดทำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่8 : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่9 : กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
  บทที่10 : การทำให้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศ
  บทที่11 : สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ
  บทที่12 : การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  บทที่13 : การส่งเสริมให้เคารพสิทธิมนุษยชน
  บทที่14 : ประเทศไทยกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
  ภาคผนวก ก : กฎบัตรสหประชาชาติ
  ภาคผนวก ข : ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  ภาคผนวก ค : กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
  ภาคผนวก ง : กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ...
  ภาคผนวก จ : พิธีสารเลือกรับแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วย...
  ภาคผนวก ฉ : พิธีสารเลือกรับ ฉบับที่สอง แห่งกติการะหว่างประเทศ
  ภาคผนวก ช : รายชื่ออนุสัญญาและข้อแนะของ
  ภาคผนวก ซ : International Human Right
  ภาคผนวก ฌ : ข้อสงวนใน
  ภาคผนวก ญ : ข้อสงวนใน
  บรรณานุกรม