รายวิชา LW215(47) กฎหมายธุรกิจในเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (BUSINESS LAW)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บุคคล
  บทที่ 2 นิติกรรม
  บทที่ 3 หนี้
  บทที่ 4 สัญญา
  บทที่ 5 ซื้อขาย
  บทที่ 6 แลกเปลี่ยนให้
  บทที่ 7 เช่าทรัพย
  บทที่ 8 เช่าซื้อ
  บทที่ 9 จ้างแรงงาน
  บทที่ 10 จ้างทำของ
  บทที่ 11 รับขน
  บทที่ 12 ยืม
  บทที่ 13 ฝากทรัพย์
  บทที่ 14 ค้ำประกัน
  บทที่ 15 จำนอง
  บทที่ 16 จำนำ
  บทที่ 17 เก็บของในคลังสินค้า
  บทที่ 18 ตัวแทน
  บทที่ 19 นายหน้า
  บทที่ 20 บัญชีเดินสะพัด
  บทที่ 21 ตัวเงิน
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บุคคล
  บทที่ 2 นิติกรรม
  บทที่ 3 หนี้
  บทที่ 4 สัญญา
  บทที่ 5 ซื้อขาย
  บทที่ 6 แลกเปลี่ยนให้
  บทที่ 7 เช่าทรัพย
  บทที่ 8 เช่าซื้อ
  บทที่ 9 จ้างแรงงาน
  บทที่ 10 จ้างทำของ
  บทที่ 11 รับขน
  บทที่ 12 ยืม
  บทที่ 13 ฝากทรัพย์
  บทที่ 14 ค้ำประกัน
  บทที่ 15 จำนอง
  บทที่ 16 จำนำ
  บทที่ 17 เก็บของในคลังสินค้า
  บทที่ 18 ตัวแทน
  บทที่ 19 นายหน้า
  บทที่ 20 บัญชีเดินสะพัด
  บทที่ 21 ตัวเงิน
  บรรณานุกรม