รายวิชา LW425(48) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (INTELLECTUAL PROPERTY COPYRIGHT)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
  บทที่ 3 สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
  บทที่ 4 ข้อจำกัดสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
  บทที่ 5 การละเมิดลิขสิทธิ์
  บทที่ 6 คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ของนักแสดง
  บทที่ 7 ค่าเสียหาย
  บทที่ 8 บทกำหนดโทษ
  บทที่ 9 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
  บทที่ 10 สิทธิ์ของนักแสดง
  บทที่ 11 คณะกรรมการลิขสิทธิ์
  บทที่ 12 พนักงานเจ้าหน้าที่
  บทที่ 13 บทเฉพาะกาล
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์
  บทที่ 3 สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
  บทที่ 4 ข้อจำกัดสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์
  บทที่ 5 การละเมิดลิขสิทธิ์
  บทที่ 6 คดีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ของนักแสดง
  บทที่ 7 ค่าเสียหาย
  บทที่ 8 บทกำหนดโทษ
  บทที่ 9 การคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
  บทที่ 10 สิทธิ์ของนักแสดง
  บทที่ 11 คณะกรรมการลิขสิทธิ์
  บทที่ 12 พนักงานเจ้าหน้าที่
  บทที่ 13 บทเฉพาะกาล
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม