รายวิชา LW201(49) นิติปรัชญา (legal philosophy)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1บทนำเรื่อง : ความหมาย, ขอบเขตและเป้าหมายของ
  บทที่ 2 ทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย (Legal Positivesm) : การก่อตัวและบทบาทความสำคัญ
  บทที่ 3 ฮันส์ เคลเซ่น (Hans Kelsen) และทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์
  บทที่ 4 ปฏิฐานนิยมทางกฎหมายตามแนวคิดของฮาร์ท (H.L.A Hart)
  บทที่ 5 ปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย, การปฏิวัติรัฐประหารและปัญหาสืบเนื่องทางปรัชญากฎหมาย
  บทที่ 6 ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ : ความใฝ่ฝันหรือความเชื่อในกฎหมายอุดมคติ
  บทที่ 7 การบังคับควบคุมศีลธรรมโดยกฎหมาย (Legal Enforcement of Morality)
  บทที่ 8 สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ (Historical School of Law)
  บทที่ 9 ลัทะอรรถประโยชน์ (Utilitarianism)
  บทที่ 10 ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological Jurisprudence)
  บทที่ 11 ทฟษฎีกฎหมายของมาร์กซิสต์ (The Marxist Theory of Law)
  บทที่ 12 สัจนิยิทางกฎหมาย (Legal Realism)
  บทที่ 13 การเคารพนับถือกฎหมาย (Obedience of Law) และการดื้อแพ่งกฎหมายของประชน (Civil Disobedience)
  บทที่ 14 บริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ของอุดมการ
  บทที่ 15 ความยุติธรรม (Justice) มิติแห่งอุดมคติและความเป็นจริง
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1บทนำเรื่อง : ความหมาย, ขอบเขตและเป้าหมายของ
  บทที่ 2 ทฤษฎีปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย (Legal Positivesm) : การก่อตัวและบทบาทความสำคัญ
  บทที่ 3 ฮันส์ เคลเซ่น (Hans Kelsen) และทฤษฎีกฎหมายบริสุทธิ์
  บทที่ 4 ปฏิฐานนิยมทางกฎหมายตามแนวคิดของฮาร์ท (H.L.A Hart)
  บทที่ 5 ปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย, การปฏิวัติรัฐประหารและปัญหาสืบเนื่องทางปรัชญากฎหมาย
  บทที่ 6 ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ : ความใฝ่ฝันหรือความเชื่อในกฎหมายอุดมคติ
  บทที่ 7 การบังคับควบคุมศีลธรรมโดยกฎหมาย (Legal Enforcement of Morality)
  บทที่ 8 สำนักกฎหมายประวัติศาสตร์ (Historical School of Law)
  บทที่ 9 ลัทะอรรถประโยชน์ (Utilitarianism)
  บทที่ 10 ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological Jurisprudence)
  บทที่ 11 ทฟษฎีกฎหมายของมาร์กซิสต์ (The Marxist Theory of Law)
  บทที่ 12 สัจนิยิทางกฎหมาย (Legal Realism)
  บทที่ 13 การเคารพนับถือกฎหมาย (Obedience of Law) และการดื้อแพ่งกฎหมายของประชน (Civil Disobedience)
  บทที่ 14 บริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ของอุดมการ
  บทที่ 15 ความยุติธรรม (Justice) มิติแห่งอุดมคติและความเป็นจริง
  บรรณานุกรม