รายวิชา LW437(S)(48086) กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพจารณาคดีครอบครัว (LAW ON JUVENILE DELINQUENCY AND PROCEDURE OF THE JUVENILE AND FAMILY COURT)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่1 : การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
  ตอนที่2 : วิวัฒนาการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็ก
  ตอนที่3 : วิวัฒนาการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็ก
  ตอนที่4 : การบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
  ตอนที่5 : การพิพากษาคดีอาญา
  ตอนที่6 : การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
  เชิงอรรถ : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  สารบัญ : Content
  คำนำ : Introduction
  ตอนที่1 : การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
  ตอนที่2 : วิวัฒนาการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็ก
  ตอนที่3 : วิวัฒนาการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็ก
  ตอนที่4 : การบวนการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
  ตอนที่5 : การพิพากษาคดีอาญา
  ตอนที่6 : การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว
  เชิงอรรถ : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference