รายวิชา LW461(H)50 กฏหมายวิธีปฏบัติราชการทางปกครองและความรับผิดชอบทางละเอมืดของเจ้าหน้าที่ (Law on Administrative Procedure and Liability for the Wrongful Acts of Officials)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ส่วนที่1 บทที่1 แนวคิดและความสำคัญของกฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่2 ของเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  บทที่3 คำสั่งทางปกครอง
  บทที่4 เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
  บทที่5 คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง
  บทที่6 การพิจารณาทางปกครอง
  บทที่7 ผลบังคับและการสิ้นผลบังคับของคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
  บทที่9 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
  บทที่10 การบังคับทางปกครอง
  บทที่11 ระยะเวลาและอายุความ
  ส่วนที่2 บทที่1 หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติความรับผิดชอบ
  บทที่2 ขอบเขตของการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  บทที่3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ
  บทที่4 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นวธีสบัญญตั
  บทที่5 ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเอมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ส่วนที่1 บทที่1 แนวคิดและความสำคัญของกฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  บทที่2 ของเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  บทที่3 คำสั่งทางปกครอง
  บทที่4 เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
  บทที่5 คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง
  บทที่6 การพิจารณาทางปกครอง
  บทที่7 ผลบังคับและการสิ้นผลบังคับของคำสั่งทางปกครอง
  บทที่ การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
  บทที่9 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
  บทที่10 การบังคับทางปกครอง
  บทที่11 ระยะเวลาและอายุความ
  ส่วนที่2 บทที่1 หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติความรับผิดชอบ
  บทที่2 ขอบเขตของการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  บทที่3 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นสารบัญญัติ
  บทที่4 สาระสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เป็นวธีสบัญญตั
  บทที่5 ศาลที่มีเขตอำนาจเหนือคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเอมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
  บรรณานุกรม