รายวิชา LW441 นิติเวชวิทยา (Forensic Medicine)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ : ความหมายและขอบเขตของวิชานิติเวชศาสตร
  บทที่ 1 : ประวัติวิชานิติเวชศาสตร์
  บทที่ 2 : การศีกษาวิชาแพทย์
  บทที่ 3 : การควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ในประเทศไทย
  บทที่ 4 : กฎหมายวิชาชีพด้านสุขภาพ
  บทที่ 5 : กฎหมายควบคุมสถานพยาบาล
  บทที่ 6 : กฎหมายควบคุมยา
  บทที่ 7 : วิธีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  บทที่ 8 : ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์กับความรับผิดชอบทางแพ่ง
  บทที่ 9 : ความผิดอาญาบางประการบางประการที่เกี่ยวข้องกับ...
  บทที่ 10 : นิติจิตเวชศาสตร์
  บทที่ 11 : กามวิตถารกับการกระทำผิดกฎหมาย
  บทที่ 12 : พยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีความผิดทางเพศ
  บทที่ 13 : พยานหลักฐานทางแพทย์ในคดีความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  บทที่ 14 : บาดแผลกับกฎหมาย
  บทที่ 15 : ลักษณะพิเศษของบาดแผลเกิดจากกระสุนปืนและระเบิด
  บทที่ 16 : การเกิด การตาย กับกฎหมาย
  บทที่ 17 : การชันสูตรพลิกศพ
  บทที่ 18 : เหตุตายจากการตายโดยผิดธรรมชาติ
  บทที่ 19 : การตายโดยยังมิปรากฎเหตุ
  บทที่ 20 : พฤติการณ์ที่ตาย
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ : ความหมายและขอบเขตของวิชานิติเวชศาสตร
  บทที่ 1 : ประวัติวิชานิติเวชศาสตร์
  บทที่ 2 : การศีกษาวิชาแพทย์
  บทที่ 3 : การควบคุมการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ในประเทศไทย
  บทที่ 4 : กฎหมายวิชาชีพด้านสุขภาพ
  บทที่ 5 : กฎหมายควบคุมสถานพยาบาล
  บทที่ 6 : กฎหมายควบคุมยา
  บทที่ 7 : วิธีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  บทที่ 8 : ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์กับความรับผิดชอบทางแพ่ง
  บทที่ 9 : ความผิดอาญาบางประการบางประการที่เกี่ยวข้องกับ...
  บทที่ 10 : นิติจิตเวชศาสตร์
  บทที่ 11 : กามวิตถารกับการกระทำผิดกฎหมาย
  บทที่ 12 : พยานหลักฐานทางการแพทย์ในคดีความผิดทางเพศ
  บทที่ 13 : พยานหลักฐานทางแพทย์ในคดีความผิดฐานทำให้แท้งลูก
  บทที่ 14 : บาดแผลกับกฎหมาย
  บทที่ 15 : ลักษณะพิเศษของบาดแผลเกิดจากกระสุนปืนและระเบิด
  บทที่ 16 : การเกิด การตาย กับกฎหมาย
  บทที่ 17 : การชันสูตรพลิกศพ
  บทที่ 18 : เหตุตายจากการตายโดยผิดธรรมชาติ
  บทที่ 19 : การตายโดยยังมิปรากฎเหตุ
  บทที่ 20 : พฤติการณ์ที่ตาย