รายวิชา LW447 กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ (Law on International Organization)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ส่วนที่1 : บทที่1 วิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่1 : บทที่2 ความหมาย ลักษณะและประเภทขององค์การ
  ส่วนที่1 : บทที่3 การก่อตั้งและสถานภาพทางกฎหมายขององค์การ
  ส่วนที่2 : บทที่1 องค์กรหลักขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่ 2: บทที่2 สมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่2 : บทที่3 บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่2 : บทที่4 ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่3 : บทที่1 ประวัติการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
  ส่วนที่3 : บทที่2 กฎบัตรสหประชาชาติ
  ส่วนที่3 : บทที่3 โครงสร้างขององค์การสหประชาชาติ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ส่วนที่1 : บทที่1 วิวัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่1 : บทที่2 ความหมาย ลักษณะและประเภทขององค์การ
  ส่วนที่1 : บทที่3 การก่อตั้งและสถานภาพทางกฎหมายขององค์การ
  ส่วนที่2 : บทที่1 องค์กรหลักขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่ 2: บทที่2 สมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่2 : บทที่3 บุคลากรขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่2 : บทที่4 ข้อมติขององค์การระหว่างประเทศ
  ส่วนที่3 : บทที่1 ประวัติการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
  ส่วนที่3 : บทที่2 กฎบัตรสหประชาชาติ
  ส่วนที่3 : บทที่3 โครงสร้างขององค์การสหประชาชาติ
  ปก
  สารบัญ : Content
  บรรณานุกรม
  คำนำ : Introduction
  ภาคผนวก