รายวิชา LW446(51) สิทธิมนุษยชน (HUMAN RIGHTS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบุญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ที่มาของสิทธิมนุษยชน
  บทที่3 การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
  บทที่4 สิทธิมนุษยชนก้าวสู่ความเป็นระหว่างประเทศ
  บทที่5 ความขัดแย้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  บทที่6 การคุ้มครองระหว่างประเทศโดยกฏบัตรสหประชาชาติ
  บทที่7 การจัดทำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่8 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่9 กฏหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
  บทที่10 การทำให้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามกฏหมายอาชีพการงาน
  บทที่11 สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ
  บทที่12 การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  บทที่13 การส่งเสริมให้เคราพสิทธิมนุษยชน
  บทที่14 ประเทศไทยกับกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทที่15 สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบุญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ที่มาของสิทธิมนุษยชน
  บทที่3 การต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
  บทที่4 สิทธิมนุษยชนก้าวสู่ความเป็นระหว่างประเทศ
  บทที่5 ความขัดแย้งกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
  บทที่6 การคุ้มครองระหว่างประเทศโดยกฏบัตรสหประชาชาติ
  บทที่7 การจัดทำปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่8 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
  บทที่9 กฏหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
  บทที่10 การทำให้สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิตามกฏหมายอาชีพการงาน
  บทที่11 สิทธิมนุษยชนที่สำคัญ
  บทที่12 การให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
  บทที่13 การส่งเสริมให้เคราพสิทธิมนุษยชน
  บทที่14 ประเทศไทยกับกฏหมายสิทธิมนุษยชน
  บทที่15 สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  ภาคผนวก