รายวิชา LW208(42) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด จัดการนอกสั่ง และลาภมิควรได้ (Civil and Commerical Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ลักษณะที่ 1 : ข้อความทั่วไป
  ลักษณะที่ 2 : ความรับผิดเมื่อมีการละเมิด
  - หมวดที่ 1 : ความรับผิดอันเกิดจากการกระทำของตน...(ต่อ1)
  - หมวดที่ 1 : ความรับผิดอันเกิดจากการกระทำของตน...(ต่อ2)
  - หมวดที่ 2 : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำ...
  - หมวดที่ 3 : ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสัตว์
  - หมวดที่ 4 : ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สิน....
  ลักษณะที่ 3 : ค่าสินไหมทดแทน
  ลักษณะที่ 4 : นิรโทษกรรม
  ลักษณะที่ 5 : อายุความ
  จัดการงานนอกสั่ง
  ลาภมิควรได้
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก...(ต่อ1)
  ภาคผนวก...(ต่อ2)
  ภาคผนวกตัวอย่างข้อสอบ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  ลักษณะที่ 1 : ข้อความทั่วไป
  ลักษณะที่ 2 : ความรับผิดเมื่อมีการละเมิด
  - หมวดที่ 1 : ความรับผิดอันเกิดจากการกระทำของตน...(ต่อ1)
  - หมวดที่ 1 : ความรับผิดอันเกิดจากการกระทำของตน...(ต่อ2)
  - หมวดที่ 2 : ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำ...
  - หมวดที่ 3 : ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสัตว์
  - หมวดที่ 4 : ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์สิน....
  ลักษณะที่ 3 : ค่าสินไหมทดแทน
  ลักษณะที่ 4 : นิรโทษกรรม
  ลักษณะที่ 5 : อายุความ
  จัดการงานนอกสั่ง
  ลาภมิควรได้
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก...(ต่อ1)
  ภาคผนวก...(ต่อ2)
  ภาคผนวกตัวอย่างข้อสอบ