รายวิชา LW401(50) กฏหมายแรงงาน (LABOUR LAW)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการของกฏหมายแรงงาน
  บทที่2 การบริหารแรงงาน
  บทที่3 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
  บทที่4 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
  บทที่5 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
  บทที่6 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
  ภาคผนวก
  บทที่2 การบริหารแรงงาน
  บทที่3 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิวัฒนาการของกฏหมายแรงงาน
  บทที่4 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
  บทที่5 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
  บทที่6 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
  ภาคผนวก