รายวิชา LW437(50) กฏหมายเกี่ยวกับการกระทำของเด็กและเยางชนและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (Law on Juvenile Delinquency and Procedure of the Juvenile and Family Court)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  บทที่1 ประวัตตความเป็นมาของกฏหมายเด็ก
  บทที่2 สาเหตุการกระทำผิดของเด็ก
  บทที่3 การป้องกันแก้ไข
  บทที่4 ความหมายของคำว่าเด็กกระทำผิด
  บทที่5 เจตนาของศาลเยาวชนและครอบครัว
  บทที่6 ศาลเยาวชนและครอบครัวในต่างประเทศ
  บทที่7 ประวัติวัฒนาการกฏหมายเกี่ยวกับเด็กของไทย
  บทที่8 ศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย
  บทที่9 อำนาจศาล
  บทที่10 การโอนคดี
  บทที่11 วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
  บทที่12 การฟ้องคดี
  บทที่13 การพิจารณาคดีอาญา
  บทที่14 การพิจารณาคดีอาญา
  บบที่15 การเปลี่ยนโทษและการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน
  บทที่16 การอุทธรณ์-ฏีกา
  บทที่17 การพิจาณาคดีครอบครัว
  บทที่18 การบังคับคดีตามคำพิพากษา
  บทที่19 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  ปก
  บทที่1 ประวัตตความเป็นมาของกฏหมายเด็ก
  บทที่2 สาเหตุการกระทำผิดของเด็ก
  บทที่3 การป้องกันแก้ไข
  บทที่4 ความหมายของคำว่าเด็กกระทำผิด
  บทที่5 เจตนาของศาลเยาวชนและครอบครัว
  บทที่6 ศาลเยาวชนและครอบครัวในต่างประเทศ
  บทที่7 ประวัติวัฒนาการกฏหมายเกี่ยวกับเด็กของไทย
  บทที่8 ศาลเยาวชนและครอบครัวในประเทศไทย
  บทที่9 อำนาจศาล
  บทที่10 การโอนคดี
  บทที่11 วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
  บทที่12 การฟ้องคดี
  บทที่13 การพิจารณาคดีอาญา
  บทที่14 การพิจารณาคดีอาญา
  บบที่15 การเปลี่ยนโทษและการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน
  บทที่16 การอุทธรณ์-ฏีกา
  บทที่17 การพิจาณาคดีครอบครัว
  บทที่18 การบังคับคดีตามคำพิพากษา
  บทที่19 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน