รายวิชา LW433 กฏหมายทะเล (กฎหมายพาณิชย์นาวี) (Maritime Law)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  ส่วนที่1 : เรือ
  ส่วนที่2 : การใช้ประโยชน์จากเรือ
  ส่วนที่3 : เหตุอุบัติทางทะเล
  ส่วนที่4 : ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชย์นาวีของประเทศไทย
  ส่วนที่5 : คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับขนของทางทะเล
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก...(ต่อ1)
  ภาคผนวก...(ต่อ2)
  ภาคผนวก...(ต่อ3)
  ภาคผนวก...(ต่อ4)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทนำ
  ส่วนที่1 : เรือ
  ส่วนที่2 : การใช้ประโยชน์จากเรือ
  ส่วนที่3 : เหตุอุบัติทางทะเล
  ส่วนที่4 : ปัญหาเกี่ยวกับการพาณิชย์นาวีของประเทศไทย
  ส่วนที่5 : คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับขนของทางทะเล
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก...(ต่อ1)
  ภาคผนวก...(ต่อ2)
  ภาคผนวก...(ต่อ3)
  ภาคผนวก...(ต่อ4)
  บรรณานุกรม