รหัสวิชา รายละเอียด
 
  ST103(40)
อ่านกันเถอะ...
สถิติเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Stotistics)
ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ การทดสอบข้อสมมตาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
  ST103(40)
อ่านกันเถอะ...
สถิติเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Stotistics)
ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ การทดสอบข้อสมมตาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
  ST103(43)
อ่านกันเถอะ...
สถิติเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Stotistics)
ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ การทดสอบข้อสมมตาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
  ST103(43)
อ่านกันเถอะ...
สถิติเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Stotistics)
ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล การแจกแจงความถี่ แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายโมเมนต์ ความเบ้ ความสูงของยอดโค้ง ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การประมาณ การทดสอบข้อสมมตาน สหสัมพันธ์และการถดถอย
  ST103(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือสถิติเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Stotistics)
-
  ST103(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือสถิติเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Stotistics)
-
  ST104
อ่านกันเถอะ...
หลักการดำเนินการทางสถิติ 3 หน่วย
(Introduction to Statistics Operations)
ศึกษาการใช้สถิติ การสำมะโนและการสำรวจด้วยตัวอย่าง การวางแผนดำเนินการทางสถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล การทอดแบบสำรวจและการสัมภาษณ์ การออกแบบสำรวจ การประมวลข้อมูลด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆการนำเสนอข้อมูล
  ST104
อ่านกันเถอะ...
หลักการดำเนินการทางสถิติ 3 หน่วย
(Introduction to Statistics Operations)
ศึกษาการใช้สถิติ การสำมะโนและการสำรวจด้วยตัวอย่าง การวางแผนดำเนินการทางสถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล การทอดแบบสำรวจและการสัมภาษณ์ การออกแบบสำรวจ การประมวลข้อมูลด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆการนำเสนอข้อมูล
  ST203
อ่านกันเถอะ...
หลักสถิติ 3 หน่วย
(Principle of Statistics (PR MA103หรือMA111))
ศึกษาการแจกแจงความถี่ การกระจาย ความเบ้และความสูงของยอดโค้ง ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น การสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา เลขดัชนี
  ST203
อ่านกันเถอะ...
หลักสถิติ 3 หน่วย
(Principle of Statistics (PR MA103หรือMA111))
ศึกษาการแจกแจงความถี่ การกระจาย ความเบ้และความสูงของยอดโค้ง ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น การสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานการถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา เลขดัชนี
  ST203(H)
อ่านกันเถอะ...
แนวคำถาม-คำตอบ หลักสถิติ - หน่วย
(Manual to Principles of Statistics)
-
  ST203(H)
อ่านกันเถอะ...
แนวคำถาม-คำตอบ หลักสถิติ - หน่วย
(Manual to Principles of Statistics)
-
  ST204
อ่านกันเถอะ...
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Statistics Analysis (PR ST203))
ศึกษาความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าการทดสอบสมมุติฐาน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
  ST204
อ่านกันเถอะ...
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Statistics Analysis (PR ST203))
ศึกษาความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าการทดสอบสมมุติฐาน การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
  ST204(H)
อ่านกันเถอะ...
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Statistical Analysis)
-
  ST204(H)
อ่านกันเถอะ...
สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Statistical Analysis)
-
  ST205
อ่านกันเถอะ...
ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ 3 หน่วย
(Introduction to Probility and Its Applications)
ศึกษาเกี่ยวกับเซต ความน่าจะเป็นจากการทดลองเชิงสุ่มที่มีขอบเขตจำกัด การนับแบบใหม่ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การวินิจฉัย สั่งการณ์เมื่อไม่ทราบสถานการณ์
  ST205
อ่านกันเถอะ...
ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ 3 หน่วย
(Introduction to Probility and Its Applications)
ศึกษาเกี่ยวกับเซต ความน่าจะเป็นจากการทดลองเชิงสุ่มที่มีขอบเขตจำกัด การนับแบบใหม่ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การวินิจฉัย สั่งการณ์เมื่อไม่ทราบสถานการณ์
  ST205(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ - หน่วย
(Introduction to Probability and it's Application)
-
  ST205(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ - หน่วย
(Introduction to Probability and it's Application)
-
  ST206
อ่านกันเถอะ...
สถิติธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Statistics (PR : ST203))
ศึกษาความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ ทฤษฎีความน่าจะเป็นในปัญหาทางด้านธุรกิจ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์สถานการทางธุรกิจและตัวแปรทางธุรกิจ เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจและการประยุกต์ในทางธุรกิจ
  ST206
อ่านกันเถอะ...
สถิติธุรกิจ 3 หน่วย
(Business Statistics (PR : ST203))
ศึกษาความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ ทฤษฎีความน่าจะเป็นในปัญหาทางด้านธุรกิจ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์สถานการทางธุรกิจและตัวแปรทางธุรกิจ เลขดัชนี ทฤษฎีการตัดสินใจและการประยุกต์ในทางธุรกิจ
  ST206(50)
อ่านกันเถอะ...
สถิติธุรกิจ 3 หน่วย
(BUSINESS STATISTICS)
ศึกษา สถิติธุรกิจ
  ST206(50)
อ่านกันเถอะ...
สถิติธุรกิจ 3 หน่วย
(BUSINESS STATISTICS)
ศึกษา สถิติธุรกิจ
  ST206(H)
อ่านกันเถอะ...
สถิติธุรกิจ - หน่วย
(Business Statistics)
-
  ST206(H)
อ่านกันเถอะ...
สถิติธุรกิจ - หน่วย
(Business Statistics)
-
  ST206(S)
อ่านกันเถอะ...
สถิติธุรกิจ - หน่วย
(Business Statistics)
-
  ST206(S)
อ่านกันเถอะ...
สถิติธุรกิจ - หน่วย
(Business Statistics)
-
  ST208
อ่านกันเถอะ...
สถิติจิตวิทยา 3 หน่วย
(Psychological Statisics (PR : ST208))
ศึกษาทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างการประยุกต์เทคนิคการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยทางด้านจิตวิทยา การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมุติฐาน พารามิเตอร์ทางด้านจิตวิทยา และการประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางจิตวิทยาการวัดความเที่ยงตรง
  ST208
อ่านกันเถอะ...
สถิติจิตวิทยา 3 หน่วย
(Psychological Statisics (PR : ST208))
ศึกษาทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างการประยุกต์เทคนิคการสำรวจด้วยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยทางด้านจิตวิทยา การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมุติฐาน พารามิเตอร์ทางด้านจิตวิทยา และการประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางจิตวิทยาการวัดความเที่ยงตรง
  ST209
อ่านกันเถอะ...
สถิติเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Economic Statistics (PR : ST203))
ศึกษาความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างและการใช้เทคนิค การสำรวจในการศึกษาปัญหาและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์และการวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์การทดสอบนอนพาราเมตริค ทฤษฎีการตัดสินใจ การประยุกต์ในงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
  ST209
อ่านกันเถอะ...
สถิติเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Economic Statistics (PR : ST203))
ศึกษาความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างและการใช้เทคนิค การสำรวจในการศึกษาปัญหาและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน เทคนิคการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์และการวิเคราะห์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์การทดสอบนอนพาราเมตริค ทฤษฎีการตัดสินใจ การประยุกต์ในงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
  ST209(46)
อ่านกันเถอะ...
สถิติเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Economic Statistics)
-
  ST209(46)
อ่านกันเถอะ...
สถิติเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วย
(Economic Statistics)
-
  ST209(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือสถิติเศรษฐศาสตร์ - หน่วย
(Economic Statistics)
-
  ST209(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือสถิติเศรษฐศาสตร์ - หน่วย
(Economic Statistics)
-
  ST210
อ่านกันเถอะ...
ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ 3 หน่วย
(Probability and Applied Statistics (PR : ST203 และ MA226))
ศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบตัดตอนและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่สำคัญ เช่น ยูนิฟอร์ม ทวินาม ปกติ t, f, x2 ฟังก์ชั่นของตัวแปรสุ่มการประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎีความเชื่อมั่นการควบคุมคุณภาพและประโยชน์ของโค้งโอซี แบบจำลองเชิงเส้น ทฤษฎีข้อสนเทศและการลงรหัส
  ST210
อ่านกันเถอะ...
ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ 3 หน่วย
(Probability and Applied Statistics (PR : ST203 และ MA226))
ศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบตัดตอนและแบบต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่สำคัญ เช่น ยูนิฟอร์ม ทวินาม ปกติ t, f, x2 ฟังก์ชั่นของตัวแปรสุ่มการประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎีความเชื่อมั่นการควบคุมคุณภาพและประโยชน์ของโค้งโอซี แบบจำลองเชิงเส้น ทฤษฎีข้อสนเทศและการลงรหัส
  ST213
อ่านกันเถอะ...
หลักคณิตศาสตร์สำหรับสถิติ 3 หน่วย
(Mathematical for Statistics (PR : MA213))
ดีเทอร์มิแนนท์และเมทริกซ์ คัลคูลัสสำหรับเวคเตอร์ ชุดลำดับและอนุกรมอินทริกรัล อิลิปติคอินทริกรัลและอิมปรอยเปอร์อินทริกรัล อนุพันธ์ของอินทริกรัล อินทริเกรตของอินทริกรัล ฟังก์ชั่นแบบต่างๆ พร้อมทั้งบทประยุกต์ อนุกรมฟูริเยร์และลาปลาซทรานสฟอร์ม สมการดิฟเฟอร์เรนซ์และสมการอินทริกรัลตัวแปรเชิงซ้อน
  ST213
อ่านกันเถอะ...
หลักคณิตศาสตร์สำหรับสถิติ 3 หน่วย
(Mathematical for Statistics (PR : MA213))
ดีเทอร์มิแนนท์และเมทริกซ์ คัลคูลัสสำหรับเวคเตอร์ ชุดลำดับและอนุกรมอินทริกรัล อิลิปติคอินทริกรัลและอิมปรอยเปอร์อินทริกรัล อนุพันธ์ของอินทริกรัล อินทริเกรตของอินทริกรัล ฟังก์ชั่นแบบต่างๆ พร้อมทั้งบทประยุกต์ อนุกรมฟูริเยร์และลาปลาซทรานสฟอร์ม สมการดิฟเฟอร์เรนซ์และสมการอินทริกรัลตัวแปรเชิงซ้อน
  ST272
อ่านกันเถอะ...
โปรแกรมคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematical Programming (PR : ST 271 และ MA 226))
ปัญหาโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้นวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆและการนำไปใช้งาน การโปรแกรมแบบนอนลิเนียร์Nonlinear
  ST272
อ่านกันเถอะ...
โปรแกรมคณิตศาสตร์ 3 หน่วย
(Mathematical Programming (PR : ST 271 และ MA 226))
ปัญหาโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิงเส้นวิธีการแก้ปัญหาแบบต่างๆและการนำไปใช้งาน การโปรแกรมแบบนอนลิเนียร์Nonlinear
  ST304
อ่านกันเถอะ...
ชีวสถิติ 3 หน่วย
(Biostatistics (PR : ST203))
ศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็น การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็นในปัญหาทางชีววิทยาทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยาและการตรวจสอบนัยสำคัญ การวางแผนงานทดลองวิจัยเบื้องต้น การประยุกต์เทคนิคการวางแผนทดลองวิจัยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ในงานด้านชีววิทยา สถิติแบบไม่มีพารามิเตอร์การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์ในงานวิจัยด้านชีววิทยาการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางชีววิทยา
  ST304
อ่านกันเถอะ...
ชีวสถิติ 3 หน่วย
(Biostatistics (PR : ST203))
ศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็น การประยุกต์ทฤษฎีความน่าจะเป็นในปัญหาทางชีววิทยาทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางชีววิทยาและการตรวจสอบนัยสำคัญ การวางแผนงานทดลองวิจัยเบื้องต้น การประยุกต์เทคนิคการวางแผนทดลองวิจัยในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ในงานด้านชีววิทยา สถิติแบบไม่มีพารามิเตอร์การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการประยุกต์ในงานวิจัยด้านชีววิทยาการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางชีววิทยา
  ST305
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการตัดสินใจ 3 หน่วย
(Decision Theory (PR : ST 204 หรือ ST 206 หรือ ST 209))
ศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีอรรถประโยชน์โครงสร้างของแบบจำลองในทฤษฎีการตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการเมื่อทราบสถานการณ์ การวินิจฉัยสั่งการเมื่อไม่ทราบสถานการณ์ และโดยมิได้สุ่มตัวอย่างเพื่อหยั่งสถานการณ์จริงทั้งทราบและไม่ทราบฟังก์ชั่นของควานน่าจะเป็น การวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีลักษณะตัดตอนต่อเนื่อง การวิเคราะห์การตัดสินใจเพื่อใช้ในการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐานและการถดถอย
  ST305
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีการตัดสินใจ 3 หน่วย
(Decision Theory (PR : ST 204 หรือ ST 206 หรือ ST 209))
ศึกษาทฤษฎีความน่าจะเป็น ทฤษฎีอรรถประโยชน์โครงสร้างของแบบจำลองในทฤษฎีการตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการเมื่อทราบสถานการณ์ การวินิจฉัยสั่งการเมื่อไม่ทราบสถานการณ์ และโดยมิได้สุ่มตัวอย่างเพื่อหยั่งสถานการณ์จริงทั้งทราบและไม่ทราบฟังก์ชั่นของควานน่าจะเป็น การวิเคราะห์ตัดสินใจด้วยตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่มีลักษณะตัดตอนต่อเนื่อง การวิเคราะห์การตัดสินใจเพื่อใช้ในการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐานและการถดถอย
  ST311
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3 หน่วย
(Probability Theory 1 (PR : ST 205 และ MA 112))
ศึกษาพีชคณิตของเซต ความน่าจะเป็นของเซต ของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็น ฟังก์ชั่นศึกษาของการแจกแจงแบบจำลอง ความน่าจะเป็นของการทดลองเชิงสุ่มการคาดหมายทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีอสมการของเซบิเซฟความน่าจะเป็นเมื่อมีข้อกำหนดของตัวแปรร่วม การคาดหมายเมื่อมีข้อกำหนดค่าสหสัมพันธ์ ความเป็นอิสระต่อกันเชิงสถิติ
  ST311
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3 หน่วย
(Probability Theory 1 (PR : ST 205 และ MA 112))
ศึกษาพีชคณิตของเซต ความน่าจะเป็นของเซต ของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็น ฟังก์ชั่นศึกษาของการแจกแจงแบบจำลอง ความน่าจะเป็นของการทดลองเชิงสุ่มการคาดหมายทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีอสมการของเซบิเซฟความน่าจะเป็นเมื่อมีข้อกำหนดของตัวแปรร่วม การคาดหมายเมื่อมีข้อกำหนดค่าสหสัมพันธ์ ความเป็นอิสระต่อกันเชิงสถิติ
  ST311(H)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 - หน่วย
(Probability Theory 1)
-
  ST311(H)
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 - หน่วย
(Probability Theory 1)
-
  ST312
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 3 หน่วย
(Probability Theory 2 (PR : ST 311 และ ST 213))
ศึกษาการแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่สำคัญ เยนเนอร์เรตติงฟังชั่นก์ การแปลงรูปของตัวแปรสุ่ม เทคนิคการหาแบบจำลองแสดงการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติที่ถูกจัดลำดับกฎการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ทฤษฎีของการเข้าสู่เกณฑ์กลาง
  ST312
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 3 หน่วย
(Probability Theory 2 (PR : ST 311 และ ST 213))
ศึกษาการแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่สำคัญ เยนเนอร์เรตติงฟังชั่นก์ การแปลงรูปของตัวแปรสุ่ม เทคนิคการหาแบบจำลองแสดงการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติที่ถูกจัดลำดับกฎการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ทฤษฎีของการเข้าสู่เกณฑ์กลาง
  ST313
อ่านกันเถอะ...
แบบจำลองเชิงเส้นประยุกต์ 3 หน่วย
(Applied Linear Models(PR : ST210))
ศึกษาทฤษฎีการแจกแจงปกติและทฤษฎีการแจกแจงของตัวแปรพหุปกติ การคัดเลือกตัวแปร แบบจำลองเชิงเส้น สมการถดถอย แบบจำลองงานทดลองและวิจัยตัวแปรสุ่มปกติและตัวแปรลักษณะอื่น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น GLIM
  ST313
อ่านกันเถอะ...
แบบจำลองเชิงเส้นประยุกต์ 3 หน่วย
(Applied Linear Models(PR : ST210))
ศึกษาทฤษฎีการแจกแจงปกติและทฤษฎีการแจกแจงของตัวแปรพหุปกติ การคัดเลือกตัวแปร แบบจำลองเชิงเส้น สมการถดถอย แบบจำลองงานทดลองและวิจัยตัวแปรสุ่มปกติและตัวแปรลักษณะอื่น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น GLIM
  ST313(H)
อ่านกันเถอะ...
แบบจำลองเชิงเส้นประยุกต์ - หน่วย
(Applied Linear Model)
-
  ST313(H)
อ่านกันเถอะ...
แบบจำลองเชิงเส้นประยุกต์ - หน่วย
(Applied Linear Model)
-
  ST331(38)
อ่านกันเถอะ...
เนคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอย 3 หน่วย
(Regression Analysis)
ศึกษา เนคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอย
  ST331(38)
อ่านกันเถอะ...
เนคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอย 3 หน่วย
(Regression Analysis)
ศึกษา เนคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอย
  ST332
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนงานทดลอง-วิจัยเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction To Experimental Design( PR : ST204))
ศึกษาจุดหมายและข้อตกลงเบื้องต้นของงานแผนการทดลอง-วิจัยแบบ การทดลอง-วิจัยที่สำคัญ การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนคอนฟาวดิง การประยุกต์ในสาขาวิชาต่างๆ
  ST332
อ่านกันเถอะ...
การวางแผนงานทดลอง-วิจัยเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction To Experimental Design( PR : ST204))
ศึกษาจุดหมายและข้อตกลงเบื้องต้นของงานแผนการทดลอง-วิจัยแบบ การทดลอง-วิจัยที่สำคัญ การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนคอนฟาวดิง การประยุกต์ในสาขาวิชาต่างๆ
  ST332(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานทดลอง - หน่วย
(Introduction to Experimental Design)
-
  ST332(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานทดลอง - หน่วย
(Introduction to Experimental Design)
-
  ST333
อ่านกันเถอะ...
สถิติแบบไม่มีพารามิเตอร์ 3 หน่วย
(Nonparametric Statistics (PR : PR : MA226,ST 331 และ ST 332))
ศึกษาหลักเบื้องต้นที่ใช้ตัวทดสอบที่เหมาะสม การทดสอบที่อาศัยตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม การทดสอบเมื่อมีกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มโดยทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน การหาสหพันธ์และการทดสอบนัยสำคัญ
  ST333
อ่านกันเถอะ...
สถิติแบบไม่มีพารามิเตอร์ 3 หน่วย
(Nonparametric Statistics (PR : PR : MA226,ST 331 และ ST 332))
ศึกษาหลักเบื้องต้นที่ใช้ตัวทดสอบที่เหมาะสม การทดสอบที่อาศัยตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม การทดสอบเมื่อมีกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มโดยทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์กัน การหาสหพันธ์และการทดสอบนัยสำคัญ
  ST351
อ่านกันเถอะ...
สถิติประกันภัย 3 หน่วย
(Insurance)
ศึกษาหลักเบื้องต้นของการประกันภัย ทฤษฎีความน่าจะเป็น กับการประกันภัย เบี้ยประกันแล้วการคำนวณเบี้ยประกัน ดอกเบี้ยทบต้น เงินรวม ค่าปัจจุบัน อัตราส่วนลด การคำนวณหาอัตรามรณะ โดยอาศัยสถิติเกี่ยวกับการตายและการมีชีวตอยู่ การหาค่าคาดหวังของการมีชีวิติอยู่ ตารางมรณะ การคำนวณความน่าจะเป็นต่างๆ จากตารางมรณะ ค่ารายปี การคำนวณเบี้ยประกันสุทธิจ่ายครั้งเดียวและเบี้ยประกันรายปีของการประกันขีวิตแบบต่างๆ
  ST351
อ่านกันเถอะ...
สถิติประกันภัย 3 หน่วย
(Insurance)
ศึกษาหลักเบื้องต้นของการประกันภัย ทฤษฎีความน่าจะเป็น กับการประกันภัย เบี้ยประกันแล้วการคำนวณเบี้ยประกัน ดอกเบี้ยทบต้น เงินรวม ค่าปัจจุบัน อัตราส่วนลด การคำนวณหาอัตรามรณะ โดยอาศัยสถิติเกี่ยวกับการตายและการมีชีวตอยู่ การหาค่าคาดหวังของการมีชีวิติอยู่ ตารางมรณะ การคำนวณความน่าจะเป็นต่างๆ จากตารางมรณะ ค่ารายปี การคำนวณเบี้ยประกันสุทธิจ่ายครั้งเดียวและเบี้ยประกันรายปีของการประกันขีวิตแบบต่างๆ
  ST351(H)
อ่านกันเถอะ...
การประกันภัย - หน่วย
(Insurance)
-
  ST351(H)
อ่านกันเถอะ...
การประกันภัย - หน่วย
(Insurance)
-
  ST354(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือแบบจำลองคณิตศาสตร์ของการตัดสินใจเพื่อการลงทุน - หน่วย
(Manual to Mathematical Models of Investment Decision)
-
  ST354(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือแบบจำลองคณิตศาสตร์ของการตัดสินใจเพื่อการลงทุน - หน่วย
(Manual to Mathematical Models of Investment Decision)
-
  ST411
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีสถิติ 1 3 หน่วย
(Theory of Statistics 1(PR : ST 312))
ศึกษาชุดลำดับของตัวแปรสุ่ม การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ขีดจำกัดการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีการเข้าสู่เกณฑ์กลาง การประมาณค่าด้วยค่าคงที่ตัวสถิติที่แทนพารามิเตอร์ได้อย่างเพียงพอ อสมการของรา-คแมร์ การประมาณโดยวิธีทำให้ฟังก์ชั่นร่วมมีค่าสูงสุด ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการตัดสินใจ การบวนการประมาณค่าแบบเบย์ การประมาณค่าโยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด การกะประมาณด้วยช่วงเชื่อมั่น
  ST411
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีสถิติ 1 3 หน่วย
(Theory of Statistics 1(PR : ST 312))
ศึกษาชุดลำดับของตัวแปรสุ่ม การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ขีดจำกัดการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีการเข้าสู่เกณฑ์กลาง การประมาณค่าด้วยค่าคงที่ตัวสถิติที่แทนพารามิเตอร์ได้อย่างเพียงพอ อสมการของรา-คแมร์ การประมาณโดยวิธีทำให้ฟังก์ชั่นร่วมมีค่าสูงสุด ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการตัดสินใจ การบวนการประมาณค่าแบบเบย์ การประมาณค่าโยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด การกะประมาณด้วยช่วงเชื่อมั่น
  ST412
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีสถิติ 2 3 หน่วย
(Theory of Statistics 2 (PR : ST 411))
ศึกษาการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีเนย์เมน –เพียร์สันและทฤษฎีแมกซิมัมไลค์ลิฮุค กฎเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาตัวทดสอบสถิติ การพัฒนาตัวทดสอบสถิติสำหรับกลุ่มประชากรปกติและกลุ่มประชากรอื่นๆ การพัฒนาตัวทดสอบสถิติสำหรับพารามิเตอร์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  ST412
อ่านกันเถอะ...
ทฤษฎีสถิติ 2 3 หน่วย
(Theory of Statistics 2 (PR : ST 411))
ศึกษาการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีเนย์เมน –เพียร์สันและทฤษฎีแมกซิมัมไลค์ลิฮุค กฎเกณฑ์ทั่วไปในการพัฒนาตัวทดสอบสถิติ การพัฒนาตัวทดสอบสถิติสำหรับกลุ่มประชากรปกติและกลุ่มประชากรอื่นๆ การพัฒนาตัวทดสอบสถิติสำหรับพารามิเตอร์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  ST433
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจด้วยตัวอย่าง 3 หน่วย
(Sample Survey (PR : ST 312))
ศึกษาหลักการสุ่มตัวอย่าง ความเอียงเฉและความคลาดเคลื่อน แบบสำรวจชนิดต่างๆ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบความเฉเอียง ประสิทธิภาพและความแน่นอน
  ST433
อ่านกันเถอะ...
การสำรวจด้วยตัวอย่าง 3 หน่วย
(Sample Survey (PR : ST 312))
ศึกษาหลักการสุ่มตัวอย่าง ความเอียงเฉและความคลาดเคลื่อน แบบสำรวจชนิดต่างๆ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบความเฉเอียง ประสิทธิภาพและความแน่นอน
  ST435
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมคุณภาพโดยวิธีสถิติ 3 หน่วย
(Statistical Quality Control(PR : ST 204 หรือ ST206 หรือ ST 209))
ศึกษาหลักสถิติที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าด้วยแรงคนและเครื่องจักร กระบวนการควบคุมการผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์การสุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่องและการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าว่าอยู่ในเกณฑ์พอจะยอมรับได้หรือไม่
  ST435
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมคุณภาพโดยวิธีสถิติ 3 หน่วย
(Statistical Quality Control(PR : ST 204 หรือ ST206 หรือ ST 209))
ศึกษาหลักสถิติที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าด้วยแรงคนและเครื่องจักร กระบวนการควบคุมการผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์การสุ่มตัวอย่างแบบต่อเนื่องและการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าว่าอยู่ในเกณฑ์พอจะยอมรับได้หรือไม่
  ST435(48)
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมคุณภาพทางสถิติ 3 หน่วย
(STATUSTUCAK QYAKUTY CONTROL )
-
  ST435(48)
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมคุณภาพทางสถิติ 3 หน่วย
(STATUSTUCAK QYAKUTY CONTROL )
-
  ST435(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการควบคุมคุณภาพทางสถิติ - หน่วย
(Statistical Quality Control(H))
-
  ST435(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการควบคุมคุณภาพทางสถิติ - หน่วย
(Statistical Quality Control(H))
-
  ST435(S)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการควบคุมคุณภาพทางสถิติ - หน่วย
(Statistical Quality Control)
-
  ST435(S)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือการควบคุมคุณภาพทางสถิติ - หน่วย
(Statistical Quality Control)
-
  ST436
อ่านกันเถอะ...
หลักการวิจัยเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Research Method)
ศึกษากระบวนการวิจัยโดยไม่ใช้ตัวสถิติ แบบแผนการวิจัย หลักการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์และการสร้างแบบสอบถาม การสำรวจด้วยตัวอย่างการประเมินผลงานวิจัย
  ST436
อ่านกันเถอะ...
หลักการวิจัยเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Research Method)
ศึกษากระบวนการวิจัยโดยไม่ใช้ตัวสถิติ แบบแผนการวิจัย หลักการเก็บรวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์และการสร้างแบบสอบถาม การสำรวจด้วยตัวอย่างการประเมินผลงานวิจัย
  ST436(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Research Method)
-
  ST436(H)
อ่านกันเถอะ...
การวิจัยเบื้องต้น - หน่วย
(Introduction to Research Method)
-
  ST437
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ 1 3 หน่วย
(Multivariate Statistical Analysis 1 (PR : MA226,ST 331 และ ST 332))
ศึกษาการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งเกี่ยวกับตัวแปรพหุ โดยเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแปรเดี่ยว การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย การหาเขตเชื่อมั่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนท์ วิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญและการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก
  ST437
อ่านกันเถอะ...
การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ 1 3 หน่วย
(Multivariate Statistical Analysis 1 (PR : MA226,ST 331 และ ST 332))
ศึกษาการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งเกี่ยวกับตัวแปรพหุ โดยเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวแปรเดี่ยว การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย การหาเขตเชื่อมั่น การวิเคราะห์ความแปรปรวน หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ดิสคริมิแนนท์ วิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญและการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก
  ST439
อ่านกันเถอะ...
หลักสถิติเพื่อการพยากรณ์ 3 หน่วย
(Statistical Forecasting Methods (PR : ST 331))
ศึกษาการพัฒนาทางทฤษฎีและการประยุกต์ของเทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆ โดยเริ่มจาการศึกษาถึงความจำเป็นที่ต้องมีการพยากรณ์และหลักการพิจารณาเลือกใช้เทคนิคการพยากรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และศึกษารายละเอียดของเทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆ คือ การพยากรณ์โดยอาศัยเทคนิคการปรับค่าข้อมูลเทคนิคการแตกข้อมูลเป็นส่วนๆ เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอย เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา เทคนิคของบ็อกซ์-เจนกินส์ และเทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงเทคโนโลยีรวมถึงบทประยุกต์ของเทคนิคการพยากรณ์
  ST439
อ่านกันเถอะ...
หลักสถิติเพื่อการพยากรณ์ 3 หน่วย
(Statistical Forecasting Methods (PR : ST 331))
ศึกษาการพัฒนาทางทฤษฎีและการประยุกต์ของเทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆ โดยเริ่มจาการศึกษาถึงความจำเป็นที่ต้องมีการพยากรณ์และหลักการพิจารณาเลือกใช้เทคนิคการพยากรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และศึกษารายละเอียดของเทคนิคการพยากรณ์แบบต่างๆ คือ การพยากรณ์โดยอาศัยเทคนิคการปรับค่าข้อมูลเทคนิคการแตกข้อมูลเป็นส่วนๆ เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอย เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา เทคนิคของบ็อกซ์-เจนกินส์ และเทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงเทคโนโลยีรวมถึงบทประยุกต์ของเทคนิคการพยากรณ์
  ST452
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีการประกันชีวิต 3 หน่วย
(Methods of Lift Insurance (PR : ST351))
ศึกษาหลักเบื้องต้นของการสร้างตารางชีพ ค่าคาดหมายของการมีชีวิตอยู่ อัตราเกณฑ์กลางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตาย ความน่าจะเป็นที่จะมีชีวิตอยู่และมรณะคอมมิวเตชั่นฟังก์ชั่นการประกันเงินได้ประจำยังไม่จ่ายทันทีและจ่ายชั่วคราว ตารางแปลงสัญญาประกันภัย กรมธรรรม์ประกันภัย การสร้างตารางโดยอาศัยตารางชีพ การจัดองค์การและงานประจำ
  ST452
อ่านกันเถอะ...
ระเบียบวิธีการประกันชีวิต 3 หน่วย
(Methods of Lift Insurance (PR : ST351))
ศึกษาหลักเบื้องต้นของการสร้างตารางชีพ ค่าคาดหมายของการมีชีวิตอยู่ อัตราเกณฑ์กลางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตาย ความน่าจะเป็นที่จะมีชีวิตอยู่และมรณะคอมมิวเตชั่นฟังก์ชั่นการประกันเงินได้ประจำยังไม่จ่ายทันทีและจ่ายชั่วคราว ตารางแปลงสัญญาประกันภัย กรมธรรรม์ประกันภัย การสร้างตารางโดยอาศัยตารางชีพ การจัดองค์การและงานประจำ