รายวิชา ST272 โปรแกรมคณิตศาสตร์ (Mathematical Programming (PR : ST 271 และ MA 226))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ปํญหาโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
  บทที่ 2 : โปรแกรมเชิงเส้น
  บทที่ 2 : โปรแกรมเชิงเส้น...(ต่อ)
  บทที่ 3 : โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม
  บทที่ 3 : โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม...(ต่อ)
  บทที่ 4 : โปรแกรมเชิงพลวัต
  บทที่ 5 : โปรแกรมเชิงน่าจะเป็น
  บทที่ 6 : โปรแกรมที่ไม่เป็นเส้นตรง
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ปํญหาโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์
  บทที่ 2 : โปรแกรมเชิงเส้น
  บทที่ 2 : โปรแกรมเชิงเส้น...(ต่อ)
  บทที่ 3 : โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม
  บทที่ 3 : โปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม...(ต่อ)
  บทที่ 4 : โปรแกรมเชิงพลวัต
  บทที่ 5 : โปรแกรมเชิงน่าจะเป็น
  บทที่ 6 : โปรแกรมที่ไม่เป็นเส้นตรง
  บรรณานุกรม : Reference