รายวิชา ST103(40) สถิติเบื้องต้น (Introduction to Stotistics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สถิติเชิงพรรณา(ผศ.สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์)
  บทที่ 2 : แบบจำลองของความน่าจะเป็น...(รศ.ระพีพรรณ พิริยะกุล)
  บทที่ 3 : แบบจำลองของความน่าจะเป็น...(รศ.มนตรี พิริยะกุล)
  บทที่ 4 : การประเมินค่า...(รศ.ทวี รื่นจินดา)
  บทที่ 5 : สหสัมพันธ์และการถดถอย๖อ.รอม หิรัญพฤกษ์)
  บทที่ 6 : แบบจำลองของความน่าจะเป็น...(รศ.มนตรี พิริยะกุล)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สถิติเชิงพรรณา(ผศ.สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์)
  บทที่ 2 : แบบจำลองของความน่าจะเป็น...(รศ.ระพีพรรณ พิริยะกุล)
  บทที่ 3 : แบบจำลองของความน่าจะเป็น...(รศ.มนตรี พิริยะกุล)
  บทที่ 4 : การประเมินค่า...(รศ.ทวี รื่นจินดา)
  บทที่ 5 : สหสัมพันธ์และการถดถอย๖อ.รอม หิรัญพฤกษ์)
  บทที่ 6 : แบบจำลองของความน่าจะเป็น...(รศ.มนตรี พิริยะกุล)
  บรรณานุกรม : Reference