รายวิชา ST305 ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory (PR : ST 204 หรือ ST 206 หรือ ST 209))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างของตัวแบบทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติ
  บทที่ 2 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความแน่นอน
  บทที่ 3 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความไม่แน่นอน...
  บทที่ 4 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความไม่แน่นอน...
  บทที่ 5 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติที่อาศัยการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 6 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติที่อาศัยการสุ่มตัวอย่าง...
  บทที่ 7 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติกับปัญหาการประมาณค่า
  บทที่ 8 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติกับปัญหาการทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 9 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติกับปัญหาการถดถอย
  แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
  หนังสืออ้างอิง
  ตารางสถิติ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่ 1 : โครงสร้างของตัวแบบทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติ
  บทที่ 2 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความแน่นอน
  บทที่ 3 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความไม่แน่นอน...
  บทที่ 4 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติภายใต้ความไม่แน่นอน...
  บทที่ 5 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติที่อาศัยการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 6 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติที่อาศัยการสุ่มตัวอย่าง...
  บทที่ 7 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติกับปัญหาการประมาณค่า
  บทที่ 8 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติกับปัญหาการทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 9 : ทฤษฎีตัดสินใจทางสถิติกับปัญหาการถดถอย
  แบบฝึกหัดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
  หนังสืออ้างอิง
  ตารางสถิติ