รายวิชา ST313(H) แบบจำลองเชิงเส้นประยุกต์ (Applied Linear Model)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  การประเมินผลก่อนการเรียน
  ตัวอย่างการเขียนแบบจำลองในรูปเมตริกซ์
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1
  เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2
  เฉลยข้อสอบชุดที่ 2
  ตารางสถิติ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  การประเมินผลก่อนการเรียน
  ตัวอย่างการเขียนแบบจำลองในรูปเมตริกซ์
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 1
  เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
  ตัวอย่างข้อสอบชุดที่ 2
  เฉลยข้อสอบชุดที่ 2
  ตารางสถิติ
  บรรณานุกรม : Reference