รายวิชา ST204(H) สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น (Introduction to Statistical Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 2 : การแจกแจงของตัวอย่างและการประมวณค่า
  บทที่ 3 : การทดสอบสมมติฐาน
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  บทที่ 5 : การถดถอยและสหพันธ์
  บทที่ 6 : Nonparametre Inference
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 1/2526
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 2/2526
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 1/2527
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 2/2527
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 1/2528
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 2/2528
  ตัวอย่างคำถามคำตอบเพิ่มเติม
  ตารางสถิติ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 2 : การแจกแจงของตัวอย่างและการประมวณค่า
  บทที่ 3 : การทดสอบสมมติฐาน
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  บทที่ 5 : การถดถอยและสหพันธ์
  บทที่ 6 : Nonparametre Inference
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 1/2526
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 2/2526
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 1/2527
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 2/2527
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 1/2528
  ตัวอย่างข้อสอบภาค 2/2528
  ตัวอย่างคำถามคำตอบเพิ่มเติม
  ตารางสถิติ