รายวิชา ST204 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น (Introduction to Statistics Analysis (PR ST203))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : ทบทวนเรื่องตัวแปรเชิงสุ่ม...
  บทที่ 1 : การแจกแจงความน่าจะเป็น...
  บทที่ 2 : การแจกแจงของตัวอย่างและการประมาณค่า
  บทที่ 3 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ความแปรปรวน...(ต่อ)
  บทที่ 5 : การถดถอยและสหสัมพันธ์
  บทที่ 5 : การถดถอยและสหสัมพันธ์...(ต่อ)
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  บทที่ 7 : Nonparametric
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางสถิติ
  ภาคผนวก1
  ภาคผนวก1...(ต่อ)
  ภาคผนวก2
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ : ทบทวนเรื่องตัวแปรเชิงสุ่ม...
  บทที่ 1 : การแจกแจงความน่าจะเป็น...
  บทที่ 2 : การแจกแจงของตัวอย่างและการประมาณค่า
  บทที่ 3 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ความแปรปรวน...(ต่อ)
  บทที่ 5 : การถดถอยและสหสัมพันธ์
  บทที่ 5 : การถดถอยและสหสัมพันธ์...(ต่อ)
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์ความแปรปรวน
  บทที่ 7 : Nonparametric
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางสถิติ
  ภาคผนวก1
  ภาคผนวก1...(ต่อ)
  ภาคผนวก2