รายวิชา ST436 หลักการวิจัยเบื้องต้น (Introduction to Research Method)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2-1 : การรวบรวมข้อมุล
  บทที่ 2-2 : การรวบรวมข้อมุล..(ต่อ)
  บทที่ 3 : แบบสำรวจ
  บทที่ 4-1 : วิธีการประมวลข้อมูล
  บทที่ 4-2 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 1)
  บทที่ 4-3 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 2)
  บทที่ 4-4 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 3)
  บทที่ 4-5 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 4)
  บทที่ 4-6 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 5)
  บทที่ 4-7 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 6)
  บทที่ 4-8 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 7)
  ภาคผนวก : ตัวอย่างของแหล่งข้อมุลประเภทที่ 2 ...
  ภาคผนวก : แหล่งข้อมูลจากต่างประเทศ
  ภาคผนวก : ตัวอย่างข้อสั่งชี้แจงและการบรรณาธิกรเบื้องต้น
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2-1 : การรวบรวมข้อมุล
  บทที่ 2-2 : การรวบรวมข้อมุล..(ต่อ)
  บทที่ 3 : แบบสำรวจ
  บทที่ 4-1 : วิธีการประมวลข้อมูล
  บทที่ 4-2 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 1)
  บทที่ 4-3 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 2)
  บทที่ 4-4 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 3)
  บทที่ 4-5 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 4)
  บทที่ 4-6 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 5)
  บทที่ 4-7 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 6)
  บทที่ 4-8 : วิธีการประมวลข้อมูล...(ต่อ 7)
  ภาคผนวก : ตัวอย่างของแหล่งข้อมุลประเภทที่ 2 ...
  ภาคผนวก : แหล่งข้อมูลจากต่างประเทศ
  ภาคผนวก : ตัวอย่างข้อสั่งชี้แจงและการบรรณาธิกรเบื้องต้น
  บรรณานุกรม : Reference