รายวิชา ST103(H) คู่มือสถิติเบื้องต้น (Introduction to Stotistics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สถิติเชิงพรรรณา
  บทที่ 1 : สถิติเชิงพรรรณา...(ต่อ)
  บทที่ 2 : ความน่าจะเป็นหรือโอกาส
  บทที่ 3 : แบบจำลองความน่าจะเป็น...
  บทที่ 4 : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 5 : การวิเคราะหืสหสัมพันธ์และความถดถอย
  ภาคผนวก :แนวข้อสอบและคำเฉลย
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : สถิติเชิงพรรรณา
  บทที่ 1 : สถิติเชิงพรรรณา...(ต่อ)
  บทที่ 2 : ความน่าจะเป็นหรือโอกาส
  บทที่ 3 : แบบจำลองความน่าจะเป็น...
  บทที่ 4 : การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 5 : การวิเคราะหืสหสัมพันธ์และความถดถอย
  ภาคผนวก :แนวข้อสอบและคำเฉลย