รายวิชา ST433 การสำรวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey (PR : ST 312))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
  บทที่ 2 : การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย...(ต่อ1)
  บทที่ 2 : การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย...(ต่อ2)
  บทที่ 2 : การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย...(ต่อ3)
  บทที่ 3 : แผนการสำรวจแบบแบ่งชั้นภูมิ
  บทที่ 3 : แผนการสำรวจแบบแบ่งชั้นภูมิ...(ต่อ1)
  บทที่ 3 : แผนการสำรวจแบบแบ่งชั้นภูมิ...(ต่อ2)
  บทที่ 3 : แผนการสำรวจแบบแบ่งชั้นภูมิ...(ต่อ3)
  บทที่ 4 : แผนสำรวจแบบ Systematic...(ต่อ)
  บทที่ 4 : แผนสำรวจแบบ Systematic...(ต่อ1)
  บทที่ 4 : แผนสำรวจแบบ Systematic...(ต่อ2)
  บทที่ 5 : แผนสำรวจแบบ Cluster...(ต่อ)
  บทที่ 5 : แผนสำรวจแบบ Cluster...(ต่อ1)
  บทที่ 5 : แผนสำรวจแบบ Cluster...(ต่อ2)
  บทที่ 5 : แผนสำรวจแบบ Cluster...(ต่อ3)
  บทที่ 6 : การสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นในการเลือกไม่คงที่
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
  บทที่ 2 : การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย...(ต่อ1)
  บทที่ 2 : การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย...(ต่อ2)
  บทที่ 2 : การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย...(ต่อ3)
  บทที่ 3 : แผนการสำรวจแบบแบ่งชั้นภูมิ
  บทที่ 3 : แผนการสำรวจแบบแบ่งชั้นภูมิ...(ต่อ1)
  บทที่ 3 : แผนการสำรวจแบบแบ่งชั้นภูมิ...(ต่อ2)
  บทที่ 3 : แผนการสำรวจแบบแบ่งชั้นภูมิ...(ต่อ3)
  บทที่ 4 : แผนสำรวจแบบ Systematic...(ต่อ)
  บทที่ 4 : แผนสำรวจแบบ Systematic...(ต่อ1)
  บทที่ 4 : แผนสำรวจแบบ Systematic...(ต่อ2)
  บทที่ 5 : แผนสำรวจแบบ Cluster...(ต่อ)
  บทที่ 5 : แผนสำรวจแบบ Cluster...(ต่อ1)
  บทที่ 5 : แผนสำรวจแบบ Cluster...(ต่อ2)
  บทที่ 5 : แผนสำรวจแบบ Cluster...(ต่อ3)
  บทที่ 6 : การสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นในการเลือกไม่คงที่
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference