รายวิชา ST304 ชีวสถิติ (Biostatistics (PR : ST203))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ความน่าจะเป็น
  บทที่ 3 : ตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 4 : การแจกแจงแบบทวินาม บังซองและ์Normal
  บทที่ 5 : สถิติอ้างอิง
  บทที่ 6 : การอ้างอิงพารามิเตอร์ 1 ตัว
  บทที่ 7 : การอ้างอิงเกี่ยวกับสัดส่วน
  บทที่ 8 : การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
  บทที่ 9 : การเปรียบเทียบระหว่าง K ประชากร
  บทที่10 : ความถดถอยและสหสัมพันธ์
  บทที่11 : แบบทดสอบ Chi - Square
  บทที่12 : สถิติไร้พารามิเตอร์
  ปก
  คำนำ Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ความน่าจะเป็น
  บทที่ 3 : ตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 4 : การแจกแจงแบบทวินาม บังซองและ์Normal
  บทที่ 5 : สถิติอ้างอิง
  บทที่ 6 : การอ้างอิงพารามิเตอร์ 1 ตัว
  บทที่ 7 : การอ้างอิงเกี่ยวกับสัดส่วน
  บทที่ 8 : การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม
  บทที่ 9 : การเปรียบเทียบระหว่าง K ประชากร
  บทที่10 : ความถดถอยและสหสัมพันธ์
  บทที่11 : แบบทดสอบ Chi - Square
  บทที่12 : สถิติไร้พารามิเตอร์