รายวิชา ST203(H) แนวคำถาม-คำตอบ หลักสถิติ (Manual to Principles of Statistics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  สรุปเนื้อหาบทที่ 1 (คำและความหมายของสถิติ)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 2 (การแจกแจงความถี่)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 3 (มาตราวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 4 (มาตราวัดการกระจาย)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 5 (มาตราวัดความสูงและความเบ้)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 6 (ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 7 (การแจกแจงตัวอย่าง)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 8 (การประมาณค่าของประชากร)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 9 (การทดสอบสมมุติฐาน)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 10 (เลขดัชนี)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 11 (อนุกรมเวลา)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 12 (การถดถอยและสหสัมพันธ์)
  แบบฝึกหัด : Test
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 10
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 11
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 12
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  สรุปเนื้อหาบทที่ 1 (คำและความหมายของสถิติ)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 2 (การแจกแจงความถี่)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 3 (มาตราวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 4 (มาตราวัดการกระจาย)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 5 (มาตราวัดความสูงและความเบ้)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 6 (ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 7 (การแจกแจงตัวอย่าง)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 8 (การประมาณค่าของประชากร)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 9 (การทดสอบสมมุติฐาน)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 10 (เลขดัชนี)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 11 (อนุกรมเวลา)
  สรุปเนื้อหาบทที่ 12 (การถดถอยและสหสัมพันธ์)
  แบบฝึกหัด : Test
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 10
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 11
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 12
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference