รายวิชา ST452 ระเบียบวิธีการประกันชีวิต (Methods of Lift Insurance (PR : ST351))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : นิยาม สัญลักษณ์ และกฎต่างๆ เกี่ยวกับการวัดการตาย
  บทที่ 2 : แนวความคิดเบื้องต้นในการหาอัตรามรณะ
  บทที่ 3 : การเข้าหรือออกระหว่างจุดต่างๆ...
  บทที่ 4 : Exposure formulas based on individual records
  บทที่ 5 : Graduation
  ตารางสถิติ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : นิยาม สัญลักษณ์ และกฎต่างๆ เกี่ยวกับการวัดการตาย
  บทที่ 2 : แนวความคิดเบื้องต้นในการหาอัตรามรณะ
  บทที่ 3 : การเข้าหรือออกระหว่างจุดต่างๆ...
  บทที่ 4 : Exposure formulas based on individual records
  บทที่ 5 : Graduation
  ตารางสถิติ
  บรรณานุกรม : Reference