รายวิชา ST411 ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory of Statistics 1(PR : ST 312))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ : Content
  คำนำ : Introduction
  บทที่ 1 : Limiting Distribution
  บทที่ 2 : Point Estimation (1)
  บทที่ 2 : Point Estimation (2)
  บทที่ 3 : The Rao-Blackwell Theorem
  บทที่ 4 : Maximum-likelihood Estimator 4.1
  บทที่ 5 : Estimation by the Method of Moment
  บทที่ 6 : Bayes Estimator
  บทที่ 7 : Interval Estimation
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก : Supplement
  ปก
  สารบัญ : Content
  คำนำ : Introduction
  บทที่ 1 : Limiting Distribution
  บทที่ 2 : Point Estimation (1)
  บทที่ 2 : Point Estimation (2)
  บทที่ 3 : The Rao-Blackwell Theorem
  บทที่ 4 : Maximum-likelihood Estimator 4.1
  บทที่ 5 : Estimation by the Method of Moment
  บทที่ 6 : Bayes Estimator
  บทที่ 7 : Interval Estimation
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก : Supplement