รายวิชา ST435 การควบคุมคุณภาพโดยวิธีสถิติ (Statistical Quality Control(PR : ST 204 หรือ ST206 หรือ ST 209))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : เทคนิคการควบคุณภาพ
  บทที่ 3 : แผนภูมิการควบคุมเชิงปริมาณ
  บทที่ 4 : แผนภูมิการควบคุมเชิงคุณภาพ
  บทที่ 5 : เทคนิคการควบคุมคุณภาพที่สำคัญบางประเภท
  บทที่ 6 : การสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจรับ...
  บทที่ 7 : การสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจรับเชิงปริมาณ
  บทที่ 8 : การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : เทคนิคการควบคุณภาพ
  บทที่ 3 : แผนภูมิการควบคุมเชิงปริมาณ
  บทที่ 4 : แผนภูมิการควบคุมเชิงคุณภาพ
  บทที่ 5 : เทคนิคการควบคุมคุณภาพที่สำคัญบางประเภท
  บทที่ 6 : การสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจรับ...
  บทที่ 7 : การสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจรับเชิงปริมาณ
  บทที่ 8 : การตรวจสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
  บรรณานุกรม : Reference