รายวิชา ST206(50) สถิติธุรกิจ (BUSINESS STATISTICS)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 การจัดเก็บข้อมูล
  บทที่3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่4 การวัดการกระจาย
  บทที่5 ความน่าจะเป็น
  บทที่6 การแจกแจงความน่าจะเป็น
  บทที่7 การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม
  บทที่8 การประมาณค่า
  บทที่9 การทดสอบสมมติฐาน
  บทที่10 การแจกแจงแบบใคสแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
  บทที่11 ความถดถอยเชิงเดี่ยว และสหสัมพันธ์
  บทที12 ความถดถอยเชิงซ้อน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ตารางสถิติ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 การจัดเก็บข้อมูล
  บทที่3 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่4 การวัดการกระจาย
  บทที่5 ความน่าจะเป็น
  บทที่6 การแจกแจงความน่าจะเป็น
  บทที่7 การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม
  บทที่8 การประมาณค่า
  บทที่9 การทดสอบสมมติฐาน
  บทที่10 การแจกแจงแบบใคสแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
  บทที่11 ความถดถอยเชิงเดี่ยว และสหสัมพันธ์
  บทที12 ความถดถอยเชิงซ้อน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ตารางสถิติ