รายวิชา ST210 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ (Probability and Applied Statistics (PR : ST203 และ MA226))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ทฤษฏีความน่าจะเป็น
  บทที่ 2 : ตัวแปรเชิงสุ่มแบบต่อเนื่องและ...
  บทที่ 3 : การแจกแจงขงตัวแปรเชิงสุ่มที่สำคัญๆ
  บทที่ 4 : ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 5 : การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
  ตารางที่ 1
  ตารางที่ 2
  ตารางที่ 3
  ตารางที่ 4
  ตารางที่ 5
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ทฤษฏีความน่าจะเป็น
  บทที่ 2 : ตัวแปรเชิงสุ่มแบบต่อเนื่องและ...
  บทที่ 3 : การแจกแจงขงตัวแปรเชิงสุ่มที่สำคัญๆ
  บทที่ 4 : ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 5 : การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
  ตารางที่ 1
  ตารางที่ 2
  ตารางที่ 3
  ตารางที่ 4
  ตารางที่ 5
  บรรณานุกรม : Reference