รายวิชา ST333 สถิติแบบไม่มีพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics (PR : PR : MA226,ST 331 และ ST 332))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำและบททบทวน
  บทที่ 2 : ปัญหาเกี่ยวกับเปอร์เซนต์ สัดส่วน...
  บทที่ 3 : ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย
  บทที่ 3 : ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ปัญหาเกี่ยวกับการกระจาย
  บทที่ 5 : ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
  บทที่ 6 : ปัญหาเกี่ยวกับรูปฟอร์มประชากร
  บทที่ 7 : ปัญหาเกี่ยวกับการสุ่ม
  บทที่ 8 : ปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ถดถอย
  บทที่ 9 : ปัญหาอื่นๆ
  หนังสืออ้างอิง : Reference
  ตารางสถิติ1
  ตารางสถิติ2
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำและบททบทวน
  บทที่ 2 : ปัญหาเกี่ยวกับเปอร์เซนต์ สัดส่วน...
  บทที่ 3 : ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย
  บทที่ 3 : ปัญหาเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ปัญหาเกี่ยวกับการกระจาย
  บทที่ 5 : ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
  บทที่ 6 : ปัญหาเกี่ยวกับรูปฟอร์มประชากร
  บทที่ 7 : ปัญหาเกี่ยวกับการสุ่ม
  บทที่ 8 : ปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ถดถอย
  บทที่ 9 : ปัญหาอื่นๆ
  หนังสืออ้างอิง : Reference
  ตารางสถิติ1
  ตารางสถิติ2