รายวิชา ST205(H) คู่มือความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ (Introduction to Probability and it's Application)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เซท(Set Theory)
  บทที่ 2 : เทคนิคในการนับ(Counting Teachniques)
  บทที่ 3 : ความน่าจะเป็น(Probability)
  บทที่ 3 : ความน่าจะเป็น(Probability)...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ตัวแประเชิงสุ่ม(Random Variable)
  บทที่ 4 : ตัวแประเชิงสุ่ม(Random Variable)...(ต่อ)
  บทที่ 5 : ทฤษฎีารตัดสินใจ(Decision Theory)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : เซท(Set Theory)
  บทที่ 2 : เทคนิคในการนับ(Counting Teachniques)
  บทที่ 3 : ความน่าจะเป็น(Probability)
  บทที่ 3 : ความน่าจะเป็น(Probability)...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ตัวแประเชิงสุ่ม(Random Variable)
  บทที่ 4 : ตัวแประเชิงสุ่ม(Random Variable)...(ต่อ)
  บทที่ 5 : ทฤษฎีารตัดสินใจ(Decision Theory)
  บรรณานุกรม : Reference