รายวิชา ST206(S) สถิติธุรกิจ (Business Statistics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ
  บทที่ 2 : สถิติไร้พารามิเตอร์
  บทที่ 3 : การควบคุมคุณภาพสินค้า
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
  บทที่ 5 : ระเบียบวิธีการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 6 : ทฤษฎีแถวคอย
  เฉลยแบบฝึกหัด
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ1)
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ2)
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ3)
  บรรณานุกรม
  ตารางสถิติ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ
  บทที่ 2 : สถิติไร้พารามิเตอร์
  บทที่ 3 : การควบคุมคุณภาพสินค้า
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
  บทที่ 5 : ระเบียบวิธีการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 6 : ทฤษฎีแถวคอย
  เฉลยแบบฝึกหัด
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ1)
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ2)
  เฉลยแบบฝึกหัด...(ต่อ3)
  บรรณานุกรม
  ตารางสถิติ