รายวิชา ST313 แบบจำลองเชิงเส้นประยุกต์ (Applied Linear Models(PR : ST210))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การแจกแจงแบบปกติ
  บทที่ 2 : แบบจำลองเชิงเส้น
  บทที่ 3 : แบบจำลองที่ 1
  บทที่ 4 : เทคนิคการคำนวน
  บทที่ 5 : แบบจำลองโพลิโนเมียลหรือแบบจำลแงเส้นโค้ง
  บทที่ 6 : แบบจำลองที่ 3 : Regression Model
  บทที่ 7 : แบบจำลองที่ 4 : Experimental Design
  ตารางสถิติ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : การแจกแจงแบบปกติ
  บทที่ 2 : แบบจำลองเชิงเส้น
  บทที่ 3 : แบบจำลองที่ 1
  บทที่ 4 : เทคนิคการคำนวน
  บทที่ 5 : แบบจำลองโพลิโนเมียลหรือแบบจำลแงเส้นโค้ง
  บทที่ 6 : แบบจำลองที่ 3 : Regression Model
  บทที่ 7 : แบบจำลองที่ 4 : Experimental Design
  ตารางสถิติ
  บรรณานุกรม : Reference