รายวิชา ST332 การวางแผนงานทดลอง-วิจัยเบื้องต้น (Introduction To Experimental Design( PR : ST204))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานทดลอง
  บทที่ 2 : แผนงานทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
  บทที่ 3 : การวางแผนแบบบล็อคสมบูรณ์
  บทที่ 4 : แผนงานทดลองแบบจัตรัสลาติน
  บทที่ 5 : การเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของกรรมวิธี
  บทที่ 6 : การทดลองแบบแฟคทอเรียล
  บทที่ 7 : การวางแผนแบบ Split-Plot
  บทที่ 8 : อิทธิพลพัวพันและการวางแผนแบบ...
  บทที่ 9 : การวางแผนแบบบล็อคไม่สมบูรณ์
  บทที่10 : การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
  บทที่11 : สถิติไม่มีพารามิเตอร์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางสถิติ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานทดลอง
  บทที่ 2 : แผนงานทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
  บทที่ 3 : การวางแผนแบบบล็อคสมบูรณ์
  บทที่ 4 : แผนงานทดลองแบบจัตรัสลาติน
  บทที่ 5 : การเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลี่ยของกรรมวิธี
  บทที่ 6 : การทดลองแบบแฟคทอเรียล
  บทที่ 7 : การวางแผนแบบ Split-Plot
  บทที่ 8 : อิทธิพลพัวพันและการวางแผนแบบ...
  บทที่ 9 : การวางแผนแบบบล็อคไม่สมบูรณ์
  บทที่10 : การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
  บทที่11 : สถิติไม่มีพารามิเตอร์
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางสถิติ