รายวิชา ST412 ทฤษฎีสถิติ 2 (Theory of Statistics 2 (PR : ST 411))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : กฎการการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
  บทที่ 2 : ทฤษฏีการโน้มสู่เกณฑ์กลาง (CLT)
  บทที่ 3 : สุ่มตัวอย่างจากประชากรปกติ
  บทที่ 4 : การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การเลือกตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ
  บทที่ 4 : การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การเลือกตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ...(ต่อ 1)
  บทที่ 4 : การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การเลือกตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ...(ต่อ 2)
  บทที่ 5 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 6 : การทดสอบสมมุติฐานในกรณี Single Parameter
  บทที่ 6 : การทดสอบสมมุติฐานในกรณี Single Parameter...(ต่อ 1)
  บทที่ 6 : การทดสอบสมมุติฐานในกรณี Single Parameter...(ต่อ 2)
  บทที่ 6 : การทดสอบสมมุติฐานในกรณี Single Parameter...(ต่อ 3)
  บทที่ 7 : การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของ 2 กลุ่มประชากร
  บทที่ 7 : การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของ 2 กลุ่มประชากร...(ต่อ 1)
  บทที่ 7 : การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของ 2 กลุ่มประชากร...(ต่อ 2)
  บทที่ 8 : การวิเคราะห์การแปรปรวน
  บทที่ 8 : การวิเคราะห์การแปรปรวน...(ต่อ)
  ภาคผนวก : Supplement
  ภาคผนวก : Supplement...(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : กฎการการใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่
  บทที่ 2 : ทฤษฏีการโน้มสู่เกณฑ์กลาง (CLT)
  บทที่ 3 : สุ่มตัวอย่างจากประชากรปกติ
  บทที่ 4 : การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การเลือกตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ
  บทที่ 4 : การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การเลือกตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ...(ต่อ 1)
  บทที่ 4 : การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การเลือกตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิติ...(ต่อ 2)
  บทที่ 5 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 6 : การทดสอบสมมุติฐานในกรณี Single Parameter
  บทที่ 6 : การทดสอบสมมุติฐานในกรณี Single Parameter...(ต่อ 1)
  บทที่ 6 : การทดสอบสมมุติฐานในกรณี Single Parameter...(ต่อ 2)
  บทที่ 6 : การทดสอบสมมุติฐานในกรณี Single Parameter...(ต่อ 3)
  บทที่ 7 : การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของ 2 กลุ่มประชากร
  บทที่ 7 : การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของ 2 กลุ่มประชากร...(ต่อ 1)
  บทที่ 7 : การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของ 2 กลุ่มประชากร...(ต่อ 2)
  บทที่ 8 : การวิเคราะห์การแปรปรวน
  บทที่ 8 : การวิเคราะห์การแปรปรวน...(ต่อ)
  ภาคผนวก : Supplement
  ภาคผนวก : Supplement...(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference