รายวิชา ST351(H) การประกันภัย (Insurance)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : นิยามและหลักเบื้องต้นของการประกันภัย
  บทที่ 2 : การเสี่ยงภัย (Risk)
  บทที่ 3 : ความน่าจะเป็น (Probability)
  บทที่ 4 : ประเภทของการประกันภัย
  บทที่ 5 : องค์ประกอบในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต
  บทที่ 6 : ค่ารายปี (Annuity)
  บทที่ 6 : ค่ารายปี (Annuity)...(ต่อ)
  บทที่ 7 : การคำนวณเบี้ยประกันสุทธิจ่ายครั้งเดียว...
  ภาคผนวก : Supplement
  ภาคผนวก : Supplement...(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : นิยามและหลักเบื้องต้นของการประกันภัย
  บทที่ 2 : การเสี่ยงภัย (Risk)
  บทที่ 3 : ความน่าจะเป็น (Probability)
  บทที่ 4 : ประเภทของการประกันภัย
  บทที่ 5 : องค์ประกอบในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิต
  บทที่ 6 : ค่ารายปี (Annuity)
  บทที่ 6 : ค่ารายปี (Annuity)...(ต่อ)
  บทที่ 7 : การคำนวณเบี้ยประกันสุทธิจ่ายครั้งเดียว...
  ภาคผนวก : Supplement
  ภาคผนวก : Supplement...(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference