รายวิชา ST203 หลักสถิติ (Principle of Statistics (PR MA103หรือMA111))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำจำกัดความ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การแจกแจงความถี่
  บทที่ 3 : การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่ 4 : การกระจาย
  บทที่ 5 : ความเบ้และความสูงของยอด
  บทที่ 6 : ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  บทที่ 7 : การแจกแจงตัวอย่าง
  บทที่ 8 : การประมาณค่าของประชากร
  บทที่ 9 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 10 : เลขดัชนี
  บทที่ 11 : อนุกรมเวลา-เส้นแนวโน้ม
  บทที่ 12 : การถดอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์
  แบบฝึกหัด : Test
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  คำจำกัดความ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การแจกแจงความถี่
  บทที่ 3 : การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่ 4 : การกระจาย
  บทที่ 5 : ความเบ้และความสูงของยอด
  บทที่ 6 : ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  บทที่ 7 : การแจกแจงตัวอย่าง
  บทที่ 8 : การประมาณค่าของประชากร
  บทที่ 9 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 10 : เลขดัชนี
  บทที่ 11 : อนุกรมเวลา-เส้นแนวโน้ม
  บทที่ 12 : การถดอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์
  แบบฝึกหัด : Test